Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 4. De penningmeester (penningmeesteresse).

De taak van den penningmeester is deze: lo. Hij collecteert op de vergaderingen der leden of zorgt dat de collecte hem na afloop der vergadering geregeld worde ter hand gesteld.

2o. Waar contributie geheven wordt zal de penningmeester ze, of persoonlijk, of door daartoe aangestelde wijkmeesters (zelatricen^ propagandisten, enz.) geregeld op den bepaalden tijd innen en in een afzonderlijk register nauwkeurig aanteekening houden van hen, die daaraan voldaan hebben.

3o. Ook moet hij bezorgd zijn, dat alle andere giften en inkomsten hem zonder uitstel worden overgedragen.

4o. In het Kasboek moet hij nauwkeurig aanteekening houden van alle inkomsten en uitgaven en zorgen dat zij onder verschillende vaste titels duidelijk geboekt worden, namelijk:

INKOMSTEN.

a. Maandelijksche collecte.

b. Contributie.

Sluiten