Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er altijd voldoende voorraad aanwezig zij van scapuliers, koorden, professieplaten, handboeken gebedenboeken , liederenboekjes , maandbrief jes, insignes, enz,, we^e hij steeds tijdig zal bestellen aan het door het S e c r en t ari a ai d e r Derde Or de bepaalde adres.

60. Van alle inkomsten en uitgaven brengt de penningmeester verslag uit op de maandelijksehe bestuursvergadering.

7o. Minstens eens in het jaar zal hij in eene bestuursvergadering, met overlegging van kas en boek, rekening en verantwoording doen van zijn beheer, goed te keuren door het Bestuur.

X.B. De penningmeester zal hierbij in het oog houden, dat het een volstrekt valsche meening is, dat nauwkeurige controle wantrouwen veronderstelt; integendeel, zij beoogt juist het vertrouwen te versterken en te bevestigen, wijl bij onvoldoende toezicht onwillekeurig minder goede praktijken bestendigd worden, welke meermalen de goede verstandhouding en het vertrouwen verstoren, i

Sluiten