Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V. Verkiezing der bestuursleden.

r. Bij de oprichting eener Vereeniging der Derde Orde wordt een bestuur benoemd door den daartoe gevolmachtigden priester. Daarna moet, zoo dikwijls een of meer bestuursleden aftreden, telkens door verkiezing in nieuwe bestuursleden voorzien worden.

2. Deze verkiezingen worden bij voorkeur gehouden ter gelegenheid der visitatie. Zij geschieden door middel van stembriefjes, waarop ieder stemgerechtigde de namen aangeeft van hen, die hij wenscht te kiezen. De prefect(e) wordt afzonderlijk gekozen.

3. De verkiezing geschiedt in eene algemeene vergadering, waarbij alle leden, die de professie hebben afgelegd, stemgerechtigd zijn; de wijze waarop deze verkiezing zal plaats hebben kan door iedere vereeniging in haar H u i s h o u d e 1 ij k Reglement worden omschreven. Het bestuur kan een candidaten-lij st opmaken overeenkomstig art. 3 0 der Statuten.

Sluiten