Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nienschheid zoudt aannemen, den schoot

eener Maagd niet geschroomd.

(lij hebt, na den prikkel des doods verwonnen Ie hebben, den geloovigen het hemelrijk geopend.

Gij zit aan de rechterhand Gods in de heerlijkheid des Vaders.

Wij gelooven, dat gij als Rechter zult komen.

W ij bidden U d a n, kom uwen d i en aren te h U 1 p d i e G ij met uw k o s tbaar bloed hebt v r ij g ek och t.

Geef dal zij in de eeuwige glorie onder het getal uwer Heiligen mogen zijn.

Red uw volk, o Heer, en zegen uw erfdeel.

En bestuur hen en verhef hen tot in eeuwigheid.

Eiken dag prijzen wij U.

En wij loven uwen Naam in de eeuwigheid en in de eeuwigheid der eeuwigheden.

Gewaardig U, Heer, ons dezen dag zonder zonden te bewaren.

Ontferm U onzer, Heer, ontferm U onzer.

Uwe barmhartigheid, o Heer, kome over

Sluiten