Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toekomstige belooningen geschikt maakt.

God, die door de Onbevlekte Ontvangenis der Maagd uwen Zoon eene hem waardige woonplaats bereid hebt: wij bidden, dat gij, die om den dood van uwen Zoon, door U voorzien, haar voor elke smet hebt gevrijwaard, door hare voorspraak ook ons zuiver tot U moogt laten komen.

Heer Jezus Christus, die, toen de wereld in de liefde verkoelde, om onze harten door het vuur uwer l;efde te ontsteken, in het lichaam van onzen allerzaligsten Vader Franciscus de heilige teekenen van uw lijden vernieuwd hebt: geef genadig, dat wij door zijne verdiensten en gebeden het kruis gedurig mogen dragen en waardige vruchten van boetvaardigheid voortbrengen. Die leeft en heerscht in de eeuwen der eeuwen. R. Amen.

V. Zegenen wij den Heer. R. Gode zij dank.

De zegen van den almachtigen God, den Vader, en den Zoon f en den Heiligen Geest dale over u neder en blijve altijd. R. Amen.

Sluiten