Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Inleiding bladz. 3

Hoofdstuk I. Leiding en Bestuur der

Derde Orde „ 5

§ 1. Geestelijke Leiding en uitoefeningvan rechtsmacht 5 §2. Plaatselij k Bestuur . . . . „ 8 Hoofdstuk II. Algemeene plichten van

het bestuur 9

Hoofdstuk III. De verschillende ambten

in het bestuur „ 16

§1. De prefect (prefecte). . . 17 § 2. De onderprefect(e) of assistent (e) „ 20

§3. De secretaris (secretaresse) „ 22 §4. De penningmeester (pen-

ningmeesteresse). . „ 25 Hoofdstuk IV. Bestuursvergaderingen . „29 Agenda der maandelijksche Bestuursvergadering . . ,, 32 Hoofdstuk V. Verkiezing der bestuursleden „ 36 Aanhangsel I. Gebeden bij de bestuursvergaderingen 39

Aanhangsel II. Gebeden bij de verkiezingen „ 42

Aanhangsel III. Volgorde bij het oprichten eener nieuwe Vereeniging „ 48

Sluiten