Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hielp — moeilijkheden, die mijne ziel en eer in gevaar brachten. Hij bewees mij grooter diensten, dan ik wist te vragen. Ik kan mij niet herinneren, dat ik ooit iets gevraagd heb, zonder het te hebben verkregen, en ik sta verbaasd, wanneer ik de groote gunsten beschouw, die God mij door dezen gezegenden Heilige heeft verleend, en de gevaren, waarvan hij mij heeft bevrijd, gevaren naar de ziel en naar het lichaam.

„Aan andere Heiligen, schijnt O. L. Heer de genade te hebben gegeven, van de menschen in eene bijzondere noodwendigheid bij te staan, doch aan dezen glorierijken Heilige, ik weet het bij ondervinding, heeft Hij het voorrecht geschonken, ons in alles te helpen. O. L. Heer wil ons hiermede te kennen geven, dat, gelijk Hij op aarde aan Jozef onderdanig was, (de H. Jozef die zijn Voedstervader en Beschermer was, kon Hem bevelen), Hij ook nu al diens verzoeken in den hemel inwilligt.

„Anderen heb ik gevraagd, dat zij zich aan den H. Jozef zouden aanbevelen, en zij hebben dezelfde ondervinding opgedaan. Het was mijne gewoonte, zijn feest met alle mogelijke plechtigheid te vieren.

„Ik wenschte, dat ik alle menschen kon overreden, eene groote vereering jegens dezen glorievollen Heilige te hebben, want ik weetdoor langdurige ondervinding, welke zegeningen hij van God kan verkrijgen.

Sluiten