Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik heb nog nooit iemand gekend, die wezenlijk devotie jegens hem had en die hem mei bijzondere diensten eerde, en niet zichtbaar in deugd toenam, want hij helpt vooral diegenen, die zich hem aanbevelen. Sedert eenige jaren heb ik op zijn feest om eene gunst gevraagd en altijd ben ik verhoord geworden. Als hel verzoek niet geheel volgens God was, dan regelde hij het voor mijn grooter goed.

„Als ik iemand was, die eenig gezag in schrijven had, dan zou het mij genoegen doen uit te weiden over de genaden, welke deze glorierijke Heilige voor mij en voor anderer verkregen heeft. Doch ter liefde Gods vraag ik, dat hij, die geen geloof slaat aan mijne woorden, er de proef van neme, opdat hij, bi eigen ervaring, kan ontdekken het groote goed dat er voortspruit uit de aanbeveling van zich zelf aan dezen glorierijken Aartsvader en dc godsvrucht tot hem.

„Vooral zij, die zich op het gebed toeleggen behooren op eene bijzondere wijze den H.Joze te vereeren; want ik weet niet, hoe iemand aar de Koningin der Engelen kan denken, terwij zij zooveel leed met het Kindje Jezus, zonde; den H. Jozef te bedanken voor de diensten die hij beiden bewees.

Hij, die niemand kan vinden om hem U leeren bidden, laat hij dezen glorierijken Heilige tot zijn Meester nemen, en hij zal niet van der weg afdwalen. (Leven der H. Theresia, Hfst. VI.

Sluiten