Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbeeld. — Toen de beroemde Pater Balthazar Alvarez op zekeren dag neergeknield lag in gebed in het heilig huis van Loreto, werd hem door de H. Maagd aanbevolen, eene groote godsvrucht te koesteren tot den H. Jozef, haren allerzuiversten Bruidegom. Zij gaf hem te verstaan, dat de H. Jozef hem zou helpen op den weg der volmaaktheid.

ZESDE DAG. .

„O welke innige vereeniging bestond er tusschen O. L. Vrouw en den glorierijken H. Jozef. Door deze vereeniging behoorde O. L. H. zoowel aan Jozef als aan Maria, niet overeenkomstig de natuur, doch volgens de genade, want deze vereeniging gaf aan Jozef een aandeel in alles, wat aan zijne dierbare Bruid toebehoorde. Maria was gelijk een spiegel, die volkomen de stralen der Eeuwige Zon der Gerechtigheid in hare ziel opneemt. De ziel van den H. Jozef was gelijk een anderen spiegel tegenover den eersten geplaatst, in zijne ziel de teruggeworpen stralen weerkaatsend."(H. Franc van Sales, Verhandeling XIX.)

Als wij godsvrucht hebben jegens den H. Jozef, dan zullen wij aan Maria toebehooren.

Voorbeeld. — Pater Gauchon, priester der Congregatie der Maristen, gaf bijna al zijn tijd en geld aan de verspreiding van de godsvrucht tot den H. Jozef. Hij placht te zeggen; „Deze

Sluiten