Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote Aartsvader nam den Zoon Gods onder zijne zorg, hij zal dus wel goed weten, hoe voor ons te zorgen." Bovendien was hij gewoon te zeggen: „Door godsvrucht tot den H. Jozef, heb ik godsvrucht tot Maria verkregen." Hij stierf met diens beeltenis in zijne handen.

ZEVENDE DAG.

Wij mogen als zeker aannemen, dat Jezus Christus, die zijn Voedstervader gedurende zijn leven tot zoo hooge waardigheid verhief en hem alle genegenheid en onderscheiding bewees, welke een zoon voor zijn vader kan gevoelen, aan hem dezelfde blijken van teederheid en onderscheiding heeft gegeven in den hemel, ja, dat Hij ze nog vermeerderd en volkomener gemaakt heeft.

(H. Bernardinus van Siena).

Laten wij gaan tot den man, door God bijzonder uitverkoren.

Voorbeeld. — Met verlof van den Apostolischen Stoel voerde de ^H. Bernardinus eene hervorming in, in de orde der Franciskanen. In een algemeen Kapittel stelde hij alle hervormde huizen onder de zorg van den H. Jozef en hij legde den religieuzen op, eene bijzondere devotie tot den Voedstervader van Jezus te koesteren. Aan de nieuwe provincie gaf hij, als zegel, waarmede alle documenten gestem-

Sluiten