Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was de redder van Maria's eer voor het oog der wereld; hij was de Redder van zijns Redders leven. De liefde en zorg, die Jozef voor Jezus en Maria had, werd beloond door de schatten hunner liefde en toewijding. Wat voorbeelden, ons ter navolging gegeven!

ZESTIENDE DAG.

„Het huwelijk van Maria en Jozef was een waar huwelijk, aangegaan door Goddelijke ingeving; het was een huwelijk van twee zielen, vereenigd door de nauwste verbintenis. Kan iemand zich redelijkerwijze voorstellen, dat de H. Geest eene andere ziel zou hebben verbonden met de ziel van zulk eene Maagd, dan de ziel van iemand, die het meest op Maria geleek in alle deugden en goede werken?" (H. Bernardinus van Siena, Serm. St. Jos., Hfdst. I).

Wat is de liefde van Maria tot Jozef groot!

Voorbeeld. — De H. Theresia verhaalt in een harer geschriften, dat, op het feest van Maria Hemelvaart, zij zich zelve bekleed zag met een witten en glinsterenden mantel door de H. Maagd en den H. Jozef, als een teeken, dat hare zonden waren vergeven. Vervuld met geestelijke vreugde, gevoelde zij, dat zij de H. Maagd met de hand vasthield, die haar zeide, zeer voldaan te zijn over de vereering

Sluiten