Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd geboren. Jozef hield niet op, maagd te zijn in zijne vereeniging met Maria, en, door zijne maagdelijkheid, werd hij waardig, de Vader van den Heer te worden genoemd." (H. Hieron. Adv. Helvid n. 19). Door zijne maagdelijkheid is Jozef de bijzondere patroon der zuiverheid geworden.

Voorbeeld. — De H. Margareta, de wondervolle boetelinge van Cortona, schreef hare bekeering en heiliging toe aan den grooten H. Jozef. Op zekeren dag verscheen haar Jezus en sprak: ,,Ik verlang van u, dat gij dagelijks een bijzonder teeken van godsvrucht en lof jegens mijn heiligen Voedstervader zult geven, want zalig zijn de zuiveren van harte, aangezien zij waardig zullen worden, God te zien." Zij placht dagelijks honderd Onze Vaders te bidden te zijner eer, en deed de grootste werken van boetvaardigheid. De H. Jozef stond haar bij, om de verschikkelijkste bekoringen van onzuiverheid te overwinnen, en hare gebeden en boetedoeningen waren zoodanig, dat Jezus haar verzekerde, dat hare zonden geheel en al vergeven waren en dat, in weerwil van al hare voorgaande zonden, Hij haar zou rangschiken onder de maagden voor hare zuiverheid.

DRIEËNTWINTIGSTE DAG.

„Gelijk Maria de Koningin der Engelen en Heiligen is, zoo is volgens recht de H. Jozef

Sluiten