Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Koning der Engelen en Heiligen. Als gij dikwiils de H. Maagd vereert, onder den titel van Koningin der Heiligen, Koningin der Engelen — bid voor ons, — zoo behoort gij ook op dezelfde wijze den H. Jozef te eeren, door te zeggen — Koning der Heiligen, Koning der Engelen — bid voor ons!" — (Gelukz. Leomard over St. Jozef.)

Voorbeeld. — Hoevele Bisschoppen, Priesters en Geestelijke Zusters zijn er niet, die zich zelve en hunne ondernemingen toegewijd hebben aan dezen glorierijken Heilige. Hun werkdadige dagelijksche ondervinding bewijst boven allen twijfel, hetgeen er gezegd wordt van de wondervolle goedheid en bescherming aangaande den H. Jozef. Waarlijk de H. Jozef handelt ais een Koning jegens diegenen, die hem dienen.

VIERENTWINTIGSTE DAG.

„God heeft beschikt, dat Jozef de bijzondere voorspreker zou zijn van elke klas van personen, en de algemeene middelaar, zoodat alle klassen en personen hem mogen dank weten voor zijne bijzondere bescherming.

Voorbeeld. — Cosmo, een der prinsen van Toskane, was zoo godvruchtig jegens den H. Jozef, en zoo overtuigd van de macht van diens voorspraak, dat hij, op zekeren keer,

Sluiten