Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezegend zij de engel, die over u waakte. Gezegend voor alle eeuwigheid zijn zij, die u zegenen en beminnen. Amen.

Driedaagsche Oefening tot het verkrijgen van eene bijzondere gunst.

I. Allerbeminnelijkste Bruidegom van Maria, altijd Maagd, en mijn liefste voorspreker, H. Jozef , nederig neem ik mijne toevlucht tot u door de zeven allerbitterste smarten, welke uw hart doorboorden gedurende uw levensloop, en met tranen in mijne oogen, beveel ik u deze zaak aan, die mij zoozeer ter harte gaat.

Verkrijg voor mij, o groote Heilige, deze zoo zeer verlangde gunst, ter gedachtenis aan de liefderijke zorgen», welke Maria u toedroeg gedurende den doodstrijd, die uw kostbaren dood voorafging. Stel mij voor bij haren troon, en zeg tot Haar: „Heb medelijden, o Maria, met dit arme schepsel, ter wille van de liefde, die ik u toedroeg, als mijne beminde Bruid. Onze Vader Wees gegroet; Glorie zij den Vader.

II. Allerliefste Voedstervader van Jezus, mijn Verlosser, ik vlucht tot u en smeek u,' bij de zeven vreugden, die uw hart overstroomden, en beveel u deze zaak, die al mijne gedachten bezig houdt, ernstig aan. Verkrijg

Sluiten