Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor mij, o groote Heilige deze zoo zeer gewenschte gunst, ter gedachtenis aan de wondervolle vertroosting, die Jezus u gaf gedurende de laatste uren van uw leven op aarde. Stel mij voor aan uwen beminnelijken Zoon en zeg tot Hem: „Heb medelijden, o Jezus, heb medelijden met dit arme schepsel, ter wille van de liefde, welke ik U toedroeg, als mijn dierbaar beminden Zoon". Onze Vader, enz.

III. O allergetrouwste Beschermer der hemelsche schatten op aarde, mijn allerliefste Vader en Voorspreker, H. Jozef, godvruchtig neem ik mijne toevlucht tot u door de rijkdommen en den glans der hooge gaven en gunsten, die gij hebt ontvangen in den hemel. Met een betrouwvol hart beveel ik deze zaak bij u aan. Verkrijg voor mij, o groote Heilige en gezegende Vader, deze gunst, welke ik u afsmeek, ter gedachtenis aan de onuitsprekelijke glorie, waartoe gij door de H. Drievuldigheid werdt verheven, zoodra u de Hemel door Jezus geopend was. Stel mij voor bij den allergoedertierensten troon van God en zeg: „O, Allerheiligste Drievuldigheid, heb medelijden met dit arme schepsel, om de nederigen eerbied en de liefde, die ik U toedroeg op aarde, en om dezen allerhoogsten graad van glorie, waarmede het U behaagde mij in den hemel teeeren." Onze Vader, enz.

Sluiten