Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. O glorierijke H. Jozef, allergetrouwste Heilige, ingewijd in de geheimen onzer Verlossing, de voorzegging van Simeon omtrent hetgeen Jezus en Maria moesten lijden, berokkende u, weliswaar, doodelijke droefheid, maar vervulde u ook met zalige blijdschap, omdat hij tegelijkertijd voorspelde, dat daaruit de zaligheid en glorierijke verrijzenis van tallooze zielen moesten voortspruiten.

Door deze uwe smart en vreugde verwerf ons, dat wij mogen behooren tot het getal van hen, die, door ole verdiensten van Jezus en de voorspraak der Moedermaagd met glorie zullen verrijzen.

Onze Vader. — Wees gegroet. — Glorie.

V. O glorierijke H. Jozef, allerwaakzaamste Beschermer en Boezemvriend van Gods menschgeworden Zoon, wat hebt gij veel moeite doorstaan, in den Zoon des Aller hoogsten te voeden en te dienen!, vooral op de vlucht naar Egypte; maar ook hoe groote vreugde hebt gij gesmaakt, wijl gij dienzelfden God voortdurend aan uwe zijde hadt en de Egyptische afgodsbeelden voor Hem ter aarde zaagt vallen.

Door deze uwe smart en vreugde, verwerf ons, dat wij, vooral door het vluchten der gevaarlijke gelegenheden, den helschen dwingeland verre van ons mogen houden; dat wij eiken afgod van aardsche genegenheid in ons

Sluiten