Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Steunpilaar der huisgezinnen, bid voor ons. Troost der bedroefden, bid voor ons. Hoop der zieken, bid voor ons. • Patroon der stervenden, bid voor ons. Vrees der duivelen, bid voor ons. Beschermer der Heilige Kerk, bid voor ons. Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt,

spaar ons, Heer. Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt,

verhoor ons, Heer. Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt,

ontferm U onzer.

V. Hij heeft hem gesteld tot heer van zijn huis. R. En tot beheerder van zijn geheele bezitting.

LAAT ONS BIDDEN.

God, die door een ondoorgrondelijke voorzienigheid U hebtgewaardigd den zaligen Jozef tot bruidegom uwer Allerheiligste Moeder te kiezen: verleen, verzoeken wij, dat wij hem tot voorspreker in den hemel mogen hebben, dien wij als beschermer op aarde vereeren, Gij die leeft en heerscht in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Den 18en Maart 1909 heeft Z. H. Paus Pius X bovenstaande Litanie goedgekeurd en vergunning verleend, haar in het openbaar te bidden en te zingen, terwijl Z. H. tevens aan de geloovigen, die haar bidden, 300 dagen aflaat verleend heeft, welke iederen dag ééns verdiend en aan de geloovige zielen in het vagevuur toegevoegd kan worden.

Sluiten