Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten uit Amerika, alwaar, in weerwil van een goed georganiseerdé politie, in alle groote steden clandestiene inrichtingen voor vervaardiging en verkoop van spiritualiën te vinden zijn en de smokkelhandel in deze dranken welig tiert.

Indien men h. 1.1. ooit tot een absoluut alcoholverbod zou willen of moeten komen — in den boezem der Commissie bestaat omtrent de wenschelijkheid of noodzakelijkheid dienaangaande, gelijk gezegd, geen éénstemmigheid — zal dit slechts kunnen geschieden langs wegen van geleidelijkheid. Daartoe zouden naar het oordeel van de Commissie de volgende maatregelen, welke overigens op zich zelve in hooge mate het alcoholgebruik beoogen tegen te gaan, kunnen strekken.

Eerstelijk stelt de Commissie voor maatregelen te treffen strekkende de alcoholhoudende dranken zooveel mogelijk buiten het bereik van de Inlandsche bevolking te houden.

Dit kan geschieden in den zin van art. 4 van de gewestelijke verordening van Semarang, regelende den verkoop van sterken drank in die residentie (buiten de gemeente Semarang), waarin bepaald is, dat vergunning tot vérkoop van sterken drank nimmer verleend wordt voor:

a. warongs,

b. localiteiten, gelegen aan een weggedeelte, loopende langs een passer dan wel gelegen binnen het terrein van een passer.

Voorts door bepalingen in het leven te roepen opdat alcoholhoudende dranken niet meer in den voorgewenden vorm van een of ander geneesmiddel (obat) in den handel worden gebracht. Hiertoe zou — onder bedreiging van straf bij niet naleving ■— moeten worden bepaald, dat, indien een ten verkoop aangeboden drank alcohol bevat, zulks, alsmede de alcoholsterkte, op het etiquette duidelijk dient worden vermeld.

Tweedens beveelt de Commissie aan een strenge keuring op alcoholische producten — zoowel op ingevoerde als op hier te lande bereide — zulks in verband met de omstandigheid, dat veel van de hier verkochte, inzonderheid onder de inheemsche bevolking gesletene, sterke dranken van minderwaardige hoedanigheid zijn. Tweeërlei voordeelen zullen het gevolg zijn van het in het leven roepen van een dergelijke keuring, t. w.:

a. de consumptie van spiritualiën van inferieure samenstelling, waarvan het gebruik maar al te vaak een zeer verderfelijke uitwerking heeft, zal worden tegengegaan en

i. de alcoholische dranken zullen, meer dan thans het geval is, gehouden worden buiten het bereik der inheemsche bevolking, welker koopkracht niet toelaat hoogen prijs voor „goede" maar dure spiritualiën te betalen.

Ten derde acht de Commissie het gewenscht, de alcoholhoudende dranken duurder te maken opdat het algemeen gebruik dezer genotmiddelen worde verminderd en beperkt. Daarom heeft de Commissie met instemming geconstateerd, dat voor het dienstjaar 1922 wederom een belangrijke verhooging van de betrekkelijke invoerrechten en accijnzen is voorgesteld.

Ten vierde acht de Commissie het aanbevelenswaardig, in den zin der Nederlandsche drankwet, voor iedere plaats een maximum aantal vergunningen te verleenen, in dier

Sluiten