Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoeken om de Inlandsche bevolking te wijzen op de schadelijke gevolgen, welke alcoholgebruik met zich kunnen slepen.

Ten eerste zoude dit van overheidswege het best op de scholen kunnen geschieden. Het komt de Commissie van het hoogste belang voor, dat het opkomend geslacht bij herhaling gewezen wordt op het verkeerde van alcohol misbruik.

Ten tweede zou het aanbeveling verdienen indien van overheidswege maatregelen worden genomen om reclame voor alcoholhoudende dranken door middel van borden of biljetten op openbare plaatsen — als spoorwegstations, langs de wegen, op passers enz. — te verbieden.

Ten derde acht de Commissie het gewenscht het daarheen te leiden, dat smakelijke niet-alcoholhoudende dranken gemakkelijk onder algemeen bereik worden gebracht,

hetgeen zou kunnen worden bevorderd door den invoer van deze dranken niet aan invoerrecht te onderwerpen. Waar het bij de aanvaarding van haar voorstellen te verwachten is, dat alcoholhoudende dranken belangrijk in prijs zullen stijgen, komt het der Commissie een goede politiek voor, indien tegelijkertijd niet-alcoholhoudende dranken door hun lagen prijs populair worden gemaakt.

Ten vierde kan door de overheden — centrale als locale — een voorbeeld ten goede worden gegeven, indien, b.v. zooals bij den aanvang of beëindiging van den bouw van werken (bruggen, wegen, spoorlijnen, enz.) geen alcoholica worden geschonken.

Verder, zoo meent de Commissie, moet de Regeerïng zelve bij het treffen van bestrijdingsmaatregelen van dezen aard niet gaan.

Met de uitgifte van vlugschriftjes, welke op de gevolgen van alcoholgebruik wijzen, moet men, naar haar oordeel, uiterst voorzichtig zijn. Zij prikkelen vaak de nieuwsgierigheid en hebben dikwijls een geheel andere uitwerking dan dewelke men wenscht te bereiken.

Zooals bekend, zijn er eenige vereenigingen, welke drankbestrijding voor staan. Sommigen onder haar zijn reeds werkzaam in de richting van drankbestrijding, t.w. de Inlandsche vereeniging Mimpitoe en Mangoenardjo alsook de hier te lande bestaande afdeeling van den Bond van Goede Tempelieren.

Als vijfde maatregel zou de Commissie ten slotte in overweging willen geven om deze vereenigingen een subsidie toe te kennen ten einde haar in staat te stellen antialcoholpropagandisten aan te stellen. Deze propagandisten zouden door tusschenkomst van hun vereenigingen aan de Regeering op gezette tijden verslag van hun werkzaamheden kunnen uitbrengen.

Sluiten