Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSEL uit het Register der Besluiten van den Gouverneur-Generaal van NederlandschIndië.

Tjipanas, den 7den September 1918.

Gelezen: 1. enz.

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: In te stellen eene Commissie, welke tot taak zal hebben aan de Regeering voorstellen te doen, strekkende tot bestrijding van het alcoholmisbruik hier te lande;

met bepaling dat deze Commissie zal worden genoemd: Alcoholbest rijdingscommissie.

Ten tweede: I. Te benoemen in de Alcoholbestrijdingscommissie:

a. tot lid tevens voorzitter:

Raden Mas Toemenggoeng Ario Koesoemo Joedo Soemiodo, Regent van Ponorogo;

b. tot lid:

1. Dr. H. Bervoets, Zendelingarts te Kelet (Japara);

2. Raden Mas Toemenggoeng Ario Koesoemo Oetoijo, Regent van Japara;

3. J. C. Pabst, Luitenant-Kolonel bij het wapen der Artillerie;

4. Raden Ngabei Radjiman alias Wediodipoero, Hofarts te Soerakarta;

5. Raden O. S. Tjokroaminoto, Voorzitter der Vereeniging „Centraal Sarekat Islam" te Soerabaja;

6. Mr. P. M. G. van Walsem, Inspecteur van het Regeeringsbureau ter bestrijding van den zoogenaamden handel in vrouwen en meisjes;

c. tot Secretaris:

A. P. Verhoeff, Commies-redacteur met den titel van Adjunct-referendaris bij het kantoor van den Volksraad.

Ten derde: Te bepalen:

a. dat de Commissie zal vergaderen ter plaatse door den Voorzitter wenschelijk geacht;

b. dat de Commissie hare voorstellen rechtstreeks zal indienen aan de Regeering;

c. dat de leden der Commissie bevoegd zijn bij elk der in te dienen voorstellen te doen blijken van hun van het gevoelen der meerderheid afwijkende zienswijze, zoomede van de gronden waarop deze berust;

d. dat de Commissie bevoegd is in rechtstreeksche brief• wisseling te treden met alle gezaghebbenden en openbare

lichamen, die mits deze uitgenoodigd worden alle door de Commissie gevraagde inlichtingen met bekwamen spoed te verstrekken; «. dat de leden en de Secretaris der Commissie bij reizen, hetzij ter bijwoning van vergaderingen, hetzij in opdracht der Commissie, hunne uitgaven voor reis- en verblijfkosten in rekening kunnen brengen, waarbij volstaan kan worden met eene opgaaf van het gezamenlijk bedrag dier uitgaven.

Ten vierde: enz. (Betreffen huishoudelijke regelingen).

Sluiten