Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nauw verband met onze gewaarwordingen, dat zij met dezeh niet zelden staan of vallen. .

Ruwheid en zagtheid, die gij ook aanhaalt, zijn insgelijks zulke betrekkelijke dingen, daar het geen voor de vereelde handen van een arbeidsman zagt is, voor de poesle handjes van een week opgevoed meisje bij uitstek ruw kan zijn: en ziin dit zelfs wezens van dezelfde gesteldheid; welk onderscheid moet er dan geen plaats hebben tusschen ongelijksoortige wezens?

OVER DE GEWAARWORDING ALS „DONKERE KENNIS".

UE. schijnt te vooronderstellen, dat wij ongelijk hebben, niet alleen wanneer wij vasthouden, dat eene duidelijke kennis net de ontwaarwording van het schoone onbestaanbaar is, maar zelfs, dat wij ons zeiven tegenspreken, door in net vervolg te zeggen, dat in een heldendigt de kunstenaar mets moet laten gebeuren, zonder ons duidelijk te doen bemerken, dat het zo noodwendig geschieden moest. Dit past gij toe+op andere digtstukjes; en zegt, dat een verstaanbaar digtstuk beter is dan een het welk men niet begrijpt. En ook nier m zoekt gij een bewijs tegen onze stelling. Maar zult gij net kwalijk nemen, Mijn Heer! wanneer ik u zeggen moet, dai gij ons hier in het geheel niet begrepen hebt; dat gij nier twee dingen verwisseld hebt, die gij nauwkeurig hadt moeten onderscheiden. Wanneer Mendelszoon, Riedel, Eberhard enz van eene donkere kennis spreken, dan beweeren zij, niet aat de zaak of het voorwerp donker, verward, onverstaanbaar enz. moet worden voorgesteld: neen, dit in het geheel met. maar zij bedoelen daarmede, dat de deelen van een schoon onderwerp zo in een moeten loopen, dat zij, als een geneei, onder onze gewaarwording vallen, en dus voorwerpen worden voor ons voelend vermogen. De duidelijke kennis, die zij, m dit geval onbestaanbaar houden met de gewaarwording van het schoone, is derhalven eene kennis, welke het voorwerp, meer in deszelfs afzonderlijke deelen dan als een geheel, Deschouwt; deze kennis van een onderwerp, kan eigenlijk duidelijk heeten; maar zo dra men het onderwerp, met zo zeer in zijn afzonderlijke deelen, maar als een geheel beschouwt ; dat is te zeggen; wanneer het met zo zeer een onderwerp voor ons verstand als wel voor ons gevoel is, aan

Sluiten