Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuurlijken aart der onderweqjen, welke men wil voorstt Door deze oefening wordt het gehoor verfijnd; het onderscheid tusschen toon en toon, beweging en beweging, opgemerkt; en eene hebbelijkheid verkregen, om deze harmonie, ook als men er het minst op denkt, in zijne voorstellingen overtebrengen, en disharmonie te vermijden. Wie tog, b. v., die den toon der droefheid in de natuur heeft nagegaan, en iemand op deze wijze hoorde klagen:

Dan schrei ik, dan zugt ik, dan vlugt ik van schrik: Wie is er op aarde zoo treurig als ik.

zal gelooven, dat het dezen klager ernst is, en niet veel eer, dat hij zig treurig veinst met een lugtig en vrolijk hart?

Een fijn gehoor is waarlijk, in dit stuk, van meer waardij dan veele regels, die dikwijls aan zo veel uitzonderingen onderhevig, of zo wankelend zijn, dat men op dezelve zeer weinig staat kan maken: en om dit eens met een voorbeeld aantetoonen, brenge ik deze plaats van pope bij x), waar hij den moeilijken arbeid van Sizyphus, in het opwentelen van den telkens weder nedervallenden steen, dus beschrijft:

Up the high hill he heaves a hugh round stone;

en hij teekent er het volgende bij aan: „om aan den „Engelschen lezer een zwak beeld der schoonheid van het „oorspronkelijke te geven, heb ik dezen regel beladen met „woorden van ééne lettergreep, welke meest met een h „beginnen." Kaimes heeft uit dit en nog een soortgelijk voorbeeld dezen regel getrokken; dat een vers, uit woorden / van ééne lettergreep samengesteld, door de veelvuldigheid j der rusten een indruk maakt, die gelijk is aan eene moeilijke J en afgebroken beweging: men zoude dezen regel nog kunnen bevestigen door het zeggen van Palamedes bij vondel;

Die zorgt, en waakt, en slaaft, en ploegt, en zwoegt en zweet;

maar wanneer ik daar tegen over stelle dezen regel van vondel;

Mijnheer, ik heb u raad voor deez tijd niet van doen; en dien van racine;

Le jour n'est pas plus pur, que le fond de mon coeur;

l) In de vertaaling van homerus, Odyss. B. XI vs. 736.

Sluiten