Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze digterlijke verbeeldingskragt nu heef t, naar alle waarschiinhikheid, haren grond in eene zekere gesteldheid der harssenen, ofschoon men buiten staat, is om het hoe van die ondefschèiden gesteldheid aantetoonen; en deze waarschijnlijkheid rust ook onder anderen daarop, dat, de ondervinding is miin getuige, ligchamelijke toevallen deze verbeeldingskragt kunnen verzwakken of tot eene buitengewoone hoogte kunnen doen stijgen. Voor zo ver nu de sterkte van dit vermogen en de uitgebreidheid van het zelve gegrond is in eene zekere gesteldheid van de organizatie, is het aangeboren, uit hooide dat zonder eene zekere geschiktheid van diezelfde organizatie, dit vermogen, dat in een zekeren trap aan alle menschen eigen is, nimmer in die mate zig zoude kunnen vertonen oi door oefening stijgen, als noodig is, om te digten ). Men ziet ook, dat de eene mensch meer werkt met zijn geheugen, een ander met zijn oordeel, een derde met zijn verbeeldingsIcrajrt; en zulks zonder opzet, maar als van zelfs. Deze van zelfsheid nu, dit gemakkelijke, en somtijds zelfs onbedwingeliike, om met zijn verbeelding te werken, noeme ik.liet aangeboren in opzigt tot de verbeeldingskragt. Men heelt daafom ook te regt opgemerkt, dat de digterhjke verheel dingskragt kenmerken heeft, die reeds m de kindsheid plaats hebben *). Geboren digters scheppen daarom bij uitstek vermaak in de voordbrengselen der digterlijke verbeeldingskragt De taal van den digter behaagt hen, om dat zij hem ais t ware tot zig hooien spreken in de taal in welke zij geboren ziin- en, zonder het te weten, drukken zij, voor zo ver dit hun aangeboren vermogen door toevallige oorzaken niet is stomp gemaakt, zig zeer dikwijls op dezelfde wijze uit, wanneer zij hunne gewaarwordingen aan anderen mededeelen. Zij daarentegen, die, zonder geboren digters te zijn, egter verzen willen maken, -moeten zig in duizend bogten wringen (ik vooronderstel hier/zulken die nog wat van de lheone

1) Die Einbüdungskraft, ist zwar unmittelbar eine gabe dér natur, die sich vielleicht auf feinere sinnen, auf eine "vorzugliche sinnlichkeit der ganzen seele, und aul eine "grosse lebhaftigkeit des geistes gründet; sie kann aber ohne zweifel, wie alle andre gaben der natur, durch uebung :|Skt werden" - zegtlüLZER Theorie, art. Embd^ kraft; die waardig is over dit onderwerp gelezen te w 01 den. •2) zie N. Bibl der sch. Wissensch. B. vin. s. 21.

Sluiten