Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan krijgen wij den muzikant; zijn het verven, dan krijgen wij den schilder l).

\\ Schlosser heeft, in zijne Skitse einer Moral (m het Deutsches Museum Marz 1776. s. 226-228) ook daar over iets gezegd, dat ik hier wil bijvoegen. „Het zedelijk gevoel

is onloochenbaar. Het kan een gevolg zijn van de leeyendig"heid der beelden, die de verbeeldingskragt daarstelt. Het kan "egter ook eene bijzondere stemming van den inwendigen "mensch zijn, naar welke hij, door zekere zinnelijke voelingen

en zekere beelden, ook zonder opzigt tot de gevolgen, welke rhunne dadelijkheid (realisirung) op hem hebben kunnen, bij "uitstek geroerd wordt. Dit bij uitstek sterke gevoel heet, "in de zedekunde, zedelijk gevoel, in andere dingen genie; "men zoude het ook genie voor de deugd kunnen noemen. "Ziin de zinnelijke uitdruksels, of de beelden, die zo bij uitstek "en zonder uitzigt op de gevolgen, op den inwendigen mensch

werken, toonen, zo komt daar uit een muzikaal-genie vooid. "Ziin het figuuren, dan ontslaat de Schilder; zijn het dingen ^die zig met woorden laten voorstellen, dan ontslaat de

^llT'DÏgte^. Zijn zin, dat is zijn teergevoeligheid geeft hem en zijne verbeeldingskragt maalt hem het eene beeld "na het ander. Voelt hij het bloote daarstellen der beelden, "dan wordt hij geen Digter. Maar voelt hij nog daarbij den "bijzonderen indruk van het aangename of onaangename, zo "werkt hij om overeenkomstig zijne gevoelens die hem dringen, "uittegeven, zig te vereeuwigen, zig meêtedeelen - weder "een trek in den inwendigen mensch, dien wij met kennen ! "Hij heeft geen instrument, dan de spraak; deze gebruikt hij, "zo als zij zijn gevoel het allerbest uitdrukt Men ziet dat er "digters zijn die men niet kent. Zij zijn gelijk de muziKant, "die geen instrument heeft. Waar het zinnelijk gevoel en de "verbeelding veele beelden daarstellen, en waar de inwendige "mensch die met bijzonderen indruk van aangenaamheid ol "onaangenaamheid voelt, zo dat hij gedreven wordt om die "medetedeelen, daar is de Digter. _ Veelen de meesten zelfs "worden niet door het gevoel van het beeld, maar door een "ander gevoel gedreven; dat zijn napraaters. Er zijn hier, gelijk "bij de muzikanten, Executeurs en Componisten De eersten "„zfn, die slegts hun zinnelijk gevoel of:de, door het^zinnelijk gevoel, verwekte beelden der verbeelding uitdrukken de "anderen scheppen zelf beelden. Tot de eerste Klasse kon

Sluiten