Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s

UIT: DE GRONDEN MIJNER GELOOFS-BELIJDENIS OPENGELEGD VOOR MIJNE KINDEREN *) (1786).

DE WAARDIJ VAN DEN NATUURLIJKEN GODSDIÈNST.

Zo lang de mensch onzondig was, zo lang zijne reden, door de overheersching van lusten, driften, verkeerde neigingen, vooroordeelen, kwade gewoonten en hebbelijkheden, niet bedorven, en in hare werking gestremd werd, had hij slegts de voorschriften van zijne gezonde reden optevolgen, en de schepping rondom zig opmerkzaam te beschouwen, om te weten, dat er een God is; dat die God wijs, almagtig, goed is, — dat zulk een wezen, aan het welke hij zijn bestaan daarenboven, het zij onmiddelijk, gelijk de eerste menschen, het zij middelijk door zijne ouders, te danken hadt, uit kragt van deszelfs deugden en volmaaktheden, regt had om hem bevelen te geven; — dat zijne reden hem geschonken was, om het kwade van het goede te onderscheiden, en te weeten, dat hij, langs den weg van gehoorzaamheid aan God, en van eene nauwkeurige inagtneming der uitspraken zijner reden, alleen gelukkig kon zijn; welke gewaarwording tevens hem genoegzaam in staat stelde, om, uit kragt van zijne geregelde zelfliefde en ingeschapen neiging tot geluk, te haten en te vermijden, al het geen door zijne onbedorven reden werd afgekeurd, en gevolglijk ook met zijn geluk streed. Alles nu, wat tot deze kennis behoort, noemt men de natuurlijke Godgeleerdheid en wijsgeerige Zedekunde, welke voor den onverdorven mensch genoegzaam was, om hem gelukkig te doen zijn, en de gunst en goedkeuring van zijn Schepper, gedurende de geheele reeks van zijn bestaan, te doen genieten. Maar door de zonde heeft de reden hare heerschappij over zijne J lusten, driften en begeerlijkheden verloren, is bedwelmd door het genot der zinnelijkheid; en daar door of geheel onbekwaam, om, in sommige gevallen, het goede van het kwade te onderscheiden; of te zwak, om het tegenovergestelde gewigt van betoverende vermaken of stormende driften te

l) Dit leerboek was bestemd voor zijn kinderen van 15—18 jaar, daar de bestaande leerboeken hem niet voldeden.

Sluiten