Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verloren kragten moeten hersteld, de beletselen en hinderpalen uit den weg geruimd worden, en door deze middelen kan deze ellendige gebragt worden tot genot der waare zaligheid.

De natuurlijke godsdienst v verliest dan niets van hare waardij en voortreffelijkheid, daardoor dat zij te kort schiet, om den zondaar gelukkig te doen zijn. Zij is niet genoegzaam voor den zondaar, maar voor den onschuldige; zij vooronderstelt geene zwakke en verduisterde, maar eene opgehelderde, onbenevelde en sterke reden; geene kwade hebbelijkheden, geene vooroordeelen, geene verkeerde neigingen, maar zuiverheid en goedwilligheid; — en blijft haren luister behouden, schoon zij niet genoegzaam is voor den zwakken, tragen, bevooroordeelden buitenspoorig hartstogtelijken ert zinnenjken mensch. Het is tog geheel wat anders, iemand alleen iets te gebieden, of hem tevens in staat te stellen om het gebodene te betragten. Wat dan? Hier op antwoordt ons de Openbaring, de Christelijke leere. Deze geeft hulpmiddelen aan de hand, welke, werkende in vereeniging met den natuurlijken godsdienst, denzelven aanvullen, waar hij voor den zondaar te kort schiet; en den weg ter verkrijging van nieuwe kragten aanwijst, waar het denzelven aan sterkte ontbreekt.

Sluiten