Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT: KLEINE BIJDRAGEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN DEUGD (1796).

[VERSTAND EN HART].

Dikwijls vroeg ik mij zelf: Welke zijn de hoedanigheden waardoor het geloovig gemoed het meest geschikt wordt voor de eeuwigheid? of met andere woorden: welke geest zal, bij zijnen overstap in de volgende huishouding, wel het meest geschikt zijn, om aldaar dat werk te beginnen, waartoe die huishouding hem roepen zal ? Is het zulk een, welke vooral boven anderen uitsteekt, door een wijd begrip des verstands; en veele verzamelde kundigheden in allerlei kunsten en wetenschappen; of eene, die voortreffelijk is door eene goede nchtmg des harte? Men zoude gissen, de laatste* wanneer men gadeslaat, dat de rijkdom des verstands slegts het deel van eenige weinigen kan zijn; maar de goedheid des harten voor allen en in alle standen, verkrijgbaar is; en dit te meer, daar het zelfs niet onwaarschijnlijk is, dat voor hem die zijn hart, boven zijn medegeioovigen, gevormd heeft tot de liefde en gehoorzaamheid van God in Christus Jezus de toegang tot het geheele heiligdom der menschelijke wijsheid, namaals, in zo ver deze dan voor hem onontbeerlijk is zo spoedig en gemakkelijk zal geopend worden, dat hij' binnen weinig tijds, dien dorst zal kunnen lessen, welke hij op deze aarde wel gevoelde, maar, uit hoofde van zijnen stand en omstandigheden, niet wegnemen kon. Dit denkbeeld is tenminste troostrijk voor den eenvoudigen vereerer van Jezus Christus; en het vermaant den wijzeren, om zijn hart met te verwaarlozen, door te veel met de verrijking van zijn verstand op te hebben. Thomas a Kempis zegt tog, met veel nadruk teregt: „In den dag des oordeels lal ons niet zo zeer gevraagd worden wat wij gelezen, als wel, wat wij g aaanJlebDen; noch hoe wij wel gesproken, maar, hoe godvrugtig wij geleefd hebben."

En gij 1 o hgchaam dezes doods ; hoe dikwijls zijt gii de de oorzaak van kleinmoedigheid, en moedeloosheid? hoe öikwijls maakt ge het, door uwe zwakheid of ongesteldheid

Sluiten