Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer ook een speciaal onderzoek wordt ingesteld naar de middelen, welke in de laatste jaren zijn aangeprezen ter voorkoming en genezing van deze ziekte; deugdelijke geneesmiddelen zijn niet altijd afkomstig uit wetenschappelijke laboratoria.

Onzekerheid op publiekrechtelijk gebied omtrent de taak van den Staat ten deze.

Duisternis op wetenschappelijk gebied over den verwekker van de ziekte, over de smetstof, die zich kan verbreiden door menschen en door vee, door vogels en door insecten, door vaste voorwerpen en door water, zelfs door de lucht, die de slijmerige speekseldraden uit den mond van het zieke dier naar naburige erven voert.

In raadslen wandelt de mensch op aard, Wie 't licht van heden ook juublend eer', dit licht doet smachten vooral naar meer,

heeft de leekedichter gezongen.

Hare Majesteit heeft op Uwe voordracht, ons uitgenoodigd om naar licht op dezen vaak doorploegden, doch nog altijd geheimzinnigen akker te zoeken.

Wij zijn dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen en hebben deze opdracht gaarne aanvaard, in het bewustzijn, dat de instelling dezer Commissie den wensch van velen bevredigt en dat aan haar een mooie, zij 't een moeilijke, taak is beschoren.

Ik kan U niet zeggen, nog minder waarborgen, dat het rapport onzer Commissie ook maar één straaltje nieuw licht zal mogen geven. Het is voor ons een geruststellende bemoediging, dat Uwe Excellentie dienaangaande geen hooggespannen verwachtingen blijkt te koesteren.

Voor het welslagen van onze Commissie is onbevangenheid van hare leden een eerste vereischte. Ik heb in dit opzicht geen opdracht gekregen en desalniettemin durf ik namens mijne medeleden de verklaring geven, dat wij ons harnas of zwaard, hetwelk wij voorheen droegen of hanteerden, hebben afgelegd, alvorens hier zitting te nemen, en dat wij, met diepen eerbied voor de meening van anderen en met ernstigen wil om het landsbelang te dienen, de ons toevertrouwde taak aanvaarden.»

De Commissie heeft hare werkzaamheden onmiddellijk na de installatie aangevangen.

Het bleek daarbij al spoedig gewenscht, dat verschillende Subcommissies werden gevormd, teneinde bepaalde onderdeden van de opdracht der Staatscommissie te bestudeeren en deswege aan de Commissie te rapporteeren.

Sluiten