Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7°. eene Subcommissie belast met het onderzoek van de bestrijding van het mond- en klauwzeer in Engeland door bestudeering ter plaatse.

Zij was samengesteld als volgt: Dr. H. Remmelts, Dr. L. de Blieck en J. A. Klauwers.

Voorts zijn door het Lid der Staatscommissie Dr. j. Poels onderzoekingen verricht, ten einde na te gaan 1°. of de karnemelk en de wei in staat zijn de smetstof van het mond- en klauwzeer te dooden, 2°. hoelang de smetstof van het mond- en klauwzeer in de ondermelk levensvatbaar blijft.

Tenslotte zijn door de Leden der Staatscommissie Dr. J. poels en Dr. L. de blieck, ieder afzonderlijk, ingevolge hun daartoe op voorstel der Staatscommissie speciaal door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel verstrekte opdracht, experimenten op het gebied van het mond- en klauwzeer verricht, waarop hierna (zie blz. 50) nader wordt teruggekomen.

Aan het rapport zijn eenige bijlagen toegevoegd, die bestaan uit verslagen van enkele der bovengenoemde Subcommissies, terwijl men aldaar tevens aantreft de door Dr. J. poels en Dr. L. de blieck naar aanleiding van evenbedoelde speciale opdracht van den voornoemden Minister uitgebrachte rapporten.

Achtereenvolgens zijn dientengevolge als bijlage afgedrukt:

1. het verslag der schade-Subcommissie.

II. het verslag der Zwitsersche reiscommissie.

III. het verslag der Engelsche reiscommissie.

IV. het verslag van Dr. J. poels omtrent de werking van zure kaaswei en het nitraat van karnemelk op de smetstof van het mond- en klauwzeer.

V. het verslag der Subcommissie voor de geneesmiddelen ter zake van de in de laatste jaren aangeprezen middelen tot voorkoming en genezing der ziekte.

VI. het verslag van Dr. J. poels omtrent de door hem in opdracht van den voornoemden Minister verrichte experimenten.

VII. het verslag van Dr. L. de blieck omtrent de door hem in opdracht van den voornoemden Minister verrichte experimenten.

Sluiten