Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van bepaalde voorzorgen, door een aarden filter filtreert, dan wordt deze smetstof, blijkbaar wegens haar geringe grootte, niet teruggehouden, maar zij gaat door den filter in het filtraat over; deze eigenschap werd door LöFFLER en frosch in 1898 opgespoord. Men heeft de smetstoffen, die bedoelde eigenschap vertoonen, bestempeld met den naam van filtreerbare smetstoffen.

Thans kent men reeds ongeveer 40 ziekten bij menschen, dieren en planten, die door filtreerbare smetstoffen worden veroorzaakt.

Wanneer men overweegt, welke plaats deze smetstoffen in het planten- of dierenrijk innemen, dan ligt het voor de hand, dat ook deze thuis behooren in de nabijheid der grens, die de laagste plant- en diervormen van elkander scheidt.

Ofschoon het mogelijk geweest is, verschillende eigenschappen van sommige filtreerbare smetstoffen te onderzoeken, weet men niet of deze smetstoffen gerangschikt moeten worden onder de laagste vormen van het plantenrijk, dan wel onder die van het dierenrijk.

Men weet dus niet of zij tot de bacteriën, dan wel tot, de protozoën behooren.

Onze landgenoot, Prof. Dr. Beyerinck, die onderzoekingen deed over de filtreerbare smetstof, die de oorzaak is van de vlekziekte der tabaksbladeren, kwam tot de conclusie, dat de filtreerbare smetstoffen, ook die van het mond- en klauwzeer, vloeibare stoffen zouden zijn, om welke reden Prof. Beyerinck deze smetstoffen bestempelde met den naam van contagium vivum fluidum (levende, vloeibare smetstof).

Aangezien men zich bezwaarlijk kan voorstellen, dat leven gebonden kan zijn aan een vloeistof, heeft deze meening geen ingang gevonden.

Men gaat algemeen van de veronderstelling uit, dat de filtreerbare smetstoffen plantaardige of dierlijke wezens zijn; echter van zulke geringe afmetingen, dat zij de poriën der aarden bacteriefilters kunnen passeeren.

Niettegenstaande men de filtreerbare smetstof, die de oorzaak is van de longziekte van het rund door den microscoop aantoonen en zelfs kunstmatig kweeken kan, zijn de filtreerbare smetstoffen over het algemeen niet kunstmatig te kweeken en gewoonlijk niet of slechts met beperkte duidelijkheid en in weinig karakteristieke vormen door den microscoop aan te toonen.

Ook de smetstof van het mond- en klauwzeer kan niet kunstmatig gekweekt worden en zij is door den microscoop niet met zekerheid te zien.

De oorzaak van het mond- en klauwzeer behoort dus tot de filtreerbare smetstoffen.

Bij het begin der ziekte en voordat de blaren tot ontwikkeling zijn gekomen, bevindt de smetstof zich in het bloed.

Sluiten