Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 8. GENEESMIDDELEN EN SERUM TEGEN HET MOND- EN KLAUWZEER.

Wie bij het tegenwoordig standpunt onzer kennis inwendig geneesmiddelen toedient bij mond- en klauwzeer als de ziekte normaal verloopt, doet onverstandig werk. De koorts, die bij deze ziekte voorkomt, verdwijnt vanzelf." '

Slechts de complicaties en de bijkomende infecties komen voor een behandeling door geneesmiddelen in aanmerking. Tegen de bijkomende infecties moet in verband met de hygiëne, vooral preventief worden opgetreden voornamelijk door een doelmatige wondbehandeling en door de chirurgie der klauwen volgens de regelen der kunst in toepassing te brengen.

Ook met het oog op de bijkomende uierontstekingen moet de hygiëne bevorderd worden.

Men heeft tot dusver geen bepaalde geneesmiddelen, die in staat zijn de in de paragraaf »sterfte* genoemde sterfgevallen te voorkomen.

Toch bezitten wij een middel, namelijk het serum van hooggeïmmuniseerde dieren, dat weliswaar niet onder de bovenbedoelde gewone geneesmiddelen kan gerangschikt worden, maar inderdaad in niet geringe mate de eigenschap bezit de schadelijke werking van de smetstof van het mond- en klauwzeer tegen te gaan.

Dit serum wordt, zooals in Bijlage VI >Bereiding en toepassing van immuun serum« nader zal blijken, bereid van bloed van ossen, nadat deze dieren herhaalde malen zijn ingespoten met de smetstof van het mond- en klauwzeer.

De bereiding van serum in het algemeen geschiedt door de dieren, paarden, runderen, schapen of varkens, die dit serum moeten leveren, herhaalde malen in te spuiten met de bacteriën of met de vergiften, die door bacteriën geproduceerd worden.

De bacteriën, die hiervoor in aanmerking komen, zijn de oorzaak der ziekte, waartegen het te bereiden serum in toepassing moet komen.

Zoo wordt het diphtherieserum, dat bij-.kinderen, die aan diphtheritis lijden wordt ingespoten, verkregen door'paarden herhaalde malen in te spuiten met de vergiften, die gevormd worden door de diphtheriebacillen als deze worden overgeënt in bouillon, waarin zij uitstékend groeien.

Ook wordt het serum, dat met zooveel succes vooral preventief wordt toegepast tegen tetanus o. a. bij soldaten, die in tijd van oorlog verwond worden, gemaakt door paarden in te spuiten met het vergift, dat in bouillon gekweekte tetanusbacillen in dezen bouillon vormen.

Deze sera bezitten het vermogen het vergift, dat de diphtheriebacillen of tetanusbacillen vormen, onschadelijk te maken.

Sluiten