Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De taak van den Nederlandschen veestapel in ons oeconomisch leven.

De invloed van het monden klauwzeer op de vervulling van die taak.

De oeconomische schade der veehouders.

dezen zin opgevat en afgezien van de keuze der te nemen maatregelen (waarover in Hoofdstuk V zal worden gehandeld) in beginsel gewenscht?

Voorwaarde voor Staatsbemoeiing is de aanwezigheid van een algemeen belang. Vooropgesteld, dat de bestrijding der ziekte op zich zelve gewenscht is — hierover kan na hetgeen in Hoofdstuk II is medegedeeld bezwaarlijk verschil van inzicht bestaan — rijst dus de vraag: is bestrijding van het mond- en klauwzeer een algemeen belang?

Ter beantwoording dezer vraag moet eenerzijds de taak van den Nederlandschen veestapel in ons oeconomisch leven, anderzijds de invloed van het mond- en klauwzeer op de richtige vervulling van die taak in het oog worden gehouden.

Wat het eerste punt betreft, de Nederlandsche veestapel is voor het geheele Nederlandsche volk een bron van voedingsmiddelen; daaróm is bloei van de veehouderij en de veeteelt een nationaal belang.

Verder levert de Nederlandsche veestapel zoowel in zijne levende bestanddeelen als in de van dien veestapel afkomstige zuivelproducten ruilobjecten op, die in den handel met het buitenland van groote waarde, ja in een land als Nederland, hetwelk in belangrijke mate op landbouw en veeteelt is aangewezen, bijkans onmisbaar zijn. Ook als zoodanig dient de Nederlandsche veestapel dus een nationaal belang.

Ten slotte is die veestapel een bron van inkomen voor een belangrijk onderdeel van Nederland's bevolking, en ook als zoodanig kapitaal, hetwelk voor de welvaart van het land onontbeerlijk is.

Welken invloed oefent nu het mond- en klauwzeer op een en ander uit? Zooals reeds in Hoofdstuk II uitvoerig is uiteengezet, wordt door de ziekte de melkproductie geschaad; behalve aan sterfte is bedoelde achteruitgang aan tijdelijke of blijvende ongeschiktheid van de dieren toe te schrijven. Geringere melkproductie veroorzaakt uit den aard der zaak schaarschte in alle zuivelproducten en aldus zal het mond- en klauwzeer den veestapel als bron van voedingsmiddelen voor de natie in waarde doen inboeten.

De functie van ruilobject met het buitenland wordt bij het optreden der ziekte in ernstige mate aangetast, zoo niet geheel opgeheven. Met 't oog op het besmettingsgevaar sluit het buitenland n.1. veelal zijne grenzen voor Nederlandsch vee en voor Nederlandsche zuivelproducten en andere landbouwartikelen als b.v. hooi en stroo, zoodra mond- en klauwzeer hier te lande heerscht.

In de derde plaats lijden de veehouders zeiven belangrijke oeconomische nadeelen door de ziekte. Verminderde melkproductie, sterfte, verwerpen, waardeachteruitgang en dergelijke kwade gevolgen van de ziekte leiden alle voor de veehouders tot een geldelijke schade, die niet is te onderschatten, integendeel een aanzienlijk kapitaal-verlies beteekent.

Sluiten