Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Taak van de overheid bij de bestrijding.

De vraag blijft nu nog open, heeft de overheid bij deze bestrijding een taak te vervullen ?

De Staatscommissie moet ook hier het antwoord bevestigend doen luiden. Is eenmaal aangenomen, dat bestrijding een algemeen belang is, dan is Staatsonthouding daarbij alleen dan te verdedigen, indien is gebleken, dat particulier initiatief voldoende in de behoefte kan voorzien of althans betere resultaten dan de Staat kan behalen. Noch het een, noch het ander is echter blijkens de praktijk het geval. De bestrijding door belanghebbenden geschiedde óf niet, óf wel zij faalde, hetzij omdat zij onvoldoende plaats vond, hetzij omdat onkunde, onwil of onmacht het welslagen belette. Bevreemdend is dit verschijnsel niet, alleen reeds de aard van de ziekte verhindert, dat hare bestrijding eene private zaak kan zijn. De ziekte zoowel als haar bestrijdingsmiddel bij den één, kan anderen in gevaar brengen. Wegens het karakter der besmettelijkheid is het mond- en klauwzeer dan ook evenals eene overstrooming een gemeenschappelijk gevaar. Evenals de strijd tegen het water in ons polderland is de bestrijding van het mond- en klauwzeer derhalve een gemeenschapsbelang. En evenmin als bij den waterstaat, in zaken van dijken en zijlen, dus ter zake van ^«bescherming, kan bij bestrijding van mond- en klauwzeer bij den op dien grond levenden veestapel, aan den individueelen bezitter worden overgelaten, zelf, zonder rekening te houden met de belangen van zijn buurman of van andere medeburgers, te beslissen of hij al dan niet iets tegen de invasie zal doen en zoo ja, op welke wijze hij dan te werk zal gaan. De Staatsbemoeiing bij de bestrijding zal dus daartoe moeten leiden, dat eenerzijds zij, die willen^estrijden, doch daarin hetzij door opzettelijk of onwillekeurig verzuim of tegenstreven van anderen, hetzij door eigen onmacht of onkunde worden gehinderd, bescherming en hulp van de overheid bij de bestrijding krijgen, anderzijds individueele onwil en nalatigheid ter zake van bestrijding door doeltreffende overheidsmaatregelen worden vervangen.

Wat betreft het feit, dat o. m. de onmacht van de particuliere bestrijding om succes te bereiken den Staat dwingt zelf de teugels in handen te nemen, móet worden opgemerkt, dat weliswaar van lofwaardige pogingen om door samenwerking van belanghebbenden de ziekte te keeren, kan worden getuigd, doch door die pogingen niet het bewijs geleverd en de verwachting gewettigd is, dat het particulier initiatief bij machte is den strijd tegen de ziekte afdoende, althans beter dan de Staat, te voeren. Te groote gebreken kleven dan ook daartoe de bestrijding door particulieren aan. Gemis van eenheid; ontstentenis van eene centrale leiding, die den toestand in het geheele land en niet te vergeten aan de grenzen te allen tijde, ook als de ziekte niet heerscht, overziet en dienovereenkomstig maatregelen nemen, wijzigen of intrekken kan; gebrek aan medewerking van alle belanghebbenden, hetzij uit onkunde, hetzij uit onwil; gemis van de niaeltf

Sluiten