Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.Het is evenwel misschien niet absoluut noodzakelijk voor een doeltreffende .bestrijding eerst een diepgaand inzicht in den aard en het wezen van de smetstof .zich te verschaffen. De geschiedenis van enkele andere besmettelijke ziekten bij »mensch en dier (pokken, hondsdolheid, longziekte, veepest) heeft bewezen, dat »men ook zonder dit diepgaand inzicht er toch soms wel in kan slagen een doeltreffende bestrijding te vinden.

»Voor zoover het betreft het mond- en klauwzeer hebben onderzoekingen »in deze richting echter tot nu toe evenmin veel resultaat gegeven.

»Wel is men er reeds meermalen in geslaagd een werkzaam serum te vinden, .hetwelk het verloop der ziekte gunstig kan beïnvloeden en een onvatbaarheid .van korten duur te voorschijn kan roepen, doch de bereiding en de praktische «toepassing moeten nog veel verbeterd worden; terwijl een praktische methode »van actieve immunisatie, door middel van een entstof al dan niet gecombineerd »met serum, nog in het geheel niet bekend is.

.Nadere onderzoekingen ook in deze richting moeten dus geschieden. .Ook is het voor een doeltreffende bestrijding van belang te onderzoeken .hoe de smetstof zich verhoudt in en buiten het dierlijk organisme, wat betreft .hare virulentie en resistentie onder verschillende omstandigheden; welke de duur .is van natuurlijke immuniteit; hoe het is gesteld met de erfelijkheid dier natuurlijke immuniteit; welke de infectiewegen zijn en in hoeverre en op welke .wijze de dieren smetstofdragers kunnen zijn.

.Ten slotte kan voor de bestrijding der ziekte van beteekenis worden het .onderzoek naar de mogelijkheid om met pharmacotherapeutische en chemothera.peutische middelen de ziekte te voorkomen, respectievelijk te genezen.

.De Staatscommissie is zich bewust, dat voor beschouwingen als bovenbedoeld, het aan H. M. de Koningin uit te brengen rapport, zulks in verband »met vraag 2 en 3 der aan de Commissie gegeven opdracht, de aangewezen .plaats is. Het tijdstip, waarop bedoeld rapport kan verschijnen, is evenwel nog .niet aanstaande. Inmiddels is thans eene ernstige epizoötie alom heerschende en .doet zich dus juist nu eene buitengewoon gunstige gelegenheid voor om met »de smetstof te experimenteeren, terwijl daartegen eventueel bij het afnemen, .respectievelijk het verdwenen zijn der ziekte ernstige bezwaren zouden kunnen .worden opgeworpen.

.Het is deze omstandigheid, die de Commissie de vrijheid doet nemen het .bovenstaande ter kennis van Uwe Excellentie te brengen, zij het dan onder »uitdrukkelijk voorbehoud, dat de Staatscommissie zich omtrent de beantwoording »van vraag 2 en 3 harer opdracht volledige vrijheid moet reserveeren.

»Het komt de Staatscommissie gewenscht voor, dat met een onderzoek als .hierboven aangegeven de Heeren Prof. Dr. J. Poels, Directeur der Rijksserum-

Sluiten