Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het is bekend, dat een stelselmatige en volledige toepassing van het afmaaksysteem slechts in enkele landen heeft plaats gehad.

Met betrekking tot het tweede gedeelte der gestelde vraag, namelijk, wat is van toepassing van serum in de toekomst te verwachten, moet de aandacht er op gevestigd worden, dat dit afhankelijk zal zijn van het standpunt, hetwelk de betrokken Regeeringen in verband met de serumbereiding zullen innemen.

De bereiding van serum tegen mond- en klauwzeer is, zooals uit Bijlage VI blijkt, niet gemakkelijk, aangezien het met bezwaren gepaard gaat om steeds voldoende smetstof, die voor de bereiding noodzakelijk is, beschikbaar te hebben.

Het zou daarom wenschelijk zijn, dat dit serum voortdurend bereid werd aan een seruminstituut met een internationaal karakter, alwaar een voldoende voorraad smetstof door eene tusschen verschillende landen te treffen overeenkomst gewaarborgd werd.

Alsdan zou van de serumtoepassing in de toekomst voor de verschillende aangesloten landen zeer veel heil te verwachten zijn.

De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze serumtoepassing slechts dan een punt van overweging behoort uit te maken, indien een volledig afmakmgssysteem buiten toepassing blijft.

Wanneer een internationale samenwerking in de aangegeven richting op onoverkomelijke bezwaren stuit, dan is het gewenscht, dat de serumbereiding in elk land afzonderlijk ter hand wordt genomen en voortdurend een onderwerp van studie uitmaakt.

Door de bovenbedoelde onderzoekingen, gedaan aan de Rijksseruminrichting te Rotterdam, zijn thans reeds nieuwe gegevens aan het licht gekomen, die voor de bereiding van dit serum van niet weinig gewicht zijn.

De onderzoekingen van Prof. Dr. L. DE BLIECK, vermeld in bijlage VII zijn aldaar in drie hoofdstukken ondergebracht:

A. Het bloed van dieren, die van mond- en klauwzeer hersteld zijn, als voorbehoed- en geneesmiddel bij runderen, kalveren en biggen.

B. De werking van Trypaflavine bij mond- en klauwzeer.

C. Eenige onderzoekingen over de smetstof van het mond- en klauwzeer, in het bijzonder met betrekking tot actieve immunisatie.

Voor de resultaten dezer onderzoekingen en de daaruit getrokken conclusies zij naar voormelde bijlage verwezen.

In verband echter met bovenstaande vraag betreffende de serumbehandeling worden hier de conclusies, welke op het zooeven sub A genoemde onderzoek betrekking hebben, door den onderzoeker in het kort geresumeerd.

Sluiten