Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loopig geen sprake kan zijn, is de Staatscommissie toch van meening, dat door internationale maatregelen deze ziekte in een groot deel van Europa zoodanig zou kunnen worden bestreden, dat zij praktisch gesproken, aldaar van geen beteekenis meer zou zijn.

Art. 23 sub / van het Volkenbondsverdrag bepaalt: »Sous la réserve, et »en conformité des dispositions des Conventions internationales actuellement >existantes ou qui seront ultérieurement conclues, les Membres de la Société >s'efforceront de prendre des mesures d'ordre international pour prévenir et com-

>battre les maladies.*

Het komt der Staatscommissie voor, dat uit deze bepaling mag worden opgemaakt, dat bestrijding van ziekten van menschen, dieren en planten in het algemeen binnen het kader van internationale regeling valt. In verband hiermede ware het zeer gewenscht, dat de bij den Volkenbond aangesloten of nog aan te sluiten landen of groepen van deze landen zich met elkaar verstaan over de gemeenschappelijke bestrijding van het mond- en klauwzeer.

Zoolang een afdoend preventief of curatief werkend middel ontbreekt, zal de bestrijding door politiemaatregelen niet kunnen worden ontbeerd. Voor het daarbij te kiezen bestrijdingssysteem gelden de beschouwingen, welke hierna over de nationale bestrijding volgen, eveneens.

Het is bekend, dat in groote landen het mond- en klauwzeer zich gewoonlijk van het eene deel naar een ander deel van het land uitbreidt, zonder geheel te verdwijnen. Voor dergelijke landen zouden speciale maatregelen genomen moeten worden, waarbij op elk ziektevrij deel bepalingen in toepassing zouden moeten komen, als gold'het een afzonderlijk bij den Volkenbond aangesloten land.

Tenzij reeds in bovenstaanden geest maatregelen bij den Raad van den Volkenbond in overweging zijn, zoude het naar de meening der Staatscommissie ernstig aanbeveling verdienen, dat de Nederlandsche Regeering ter verkrijging van eene toekomstige internationale bestrijding van het mond- en klauwzeer in bovenbedoelden zin, aanvangt zich met de naburige staten (Duitschland en België) omtrent eene gemeenschappelijke bestrijding te verstaan.

Sluiten