Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zi h ii a ri a i: r I e ■\ 1

t 1

i

i

De tot dusver gevoerde bestrijding.

ch bij onze oostelijke of zuidelijke buren voordoen, althans daarmede verband oudende. Verspreiding in ons land volgt daarna met snelheid zoodra zich gevallen i de weidestreken van Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland voordoen, indien lthans een krachtdadige bestrijding dit snelle verloop niet stuit. Hierbij wordt iet voorbijgezien, dat soms ook meer dieper in het land de ziekte zich het eerst ankondigt, het grensvraagstuk verliest daarom echter niet aan belang. Evenmin s dit laatste het geval door het feit, dat de ziekte vrij regelmatig haar verloop eemt van Zuid-Holland naar Noord-Brabant en de Zeeuwsche eilanden, van de Jtrechtsche weidestreken weer naar het Oosten (naar Gelderland en Overijssel) n van Noord-Holland naar Friesland en van daar naar Groningen of ook wel ■an Overijssel naar Friesland. Dit verloop toont aan, dat de provinciën die door iare ligging oogenschijnlijk het eerst aan gevaren uit het buitenland bloot staan, nderdaad als regel van uit het binnenland, dus uit westelijke richting in een :pizoötie worden betrokken en dat de rechtstreeksche besmetting van uit het )uitenland in die provincies gewoonlijk op zich zelf staande ziektegevallen verwekt. \angezien na deze ziektegevallen echter elders in het land de ziekte veelal als :pizoötie begint op te treden, blijft de besmetting uit den vreemde onder alle omstandigheden een gevaarlijke en noodlottige gebeurtenis.

Strenge maatregelen aan de grenzen ten einde het binnentreden van de kiekte te voorkomen, zijn daarom onvoorwaardelijk noodzakelijk.

De nuttige werking dier maatregelen zal des te meer worden bevorderd, naar mate in het buitenland het veterinair staatstoezicht overeenkomstige voorzieningen ter bestrijding van de ziekte als ten onzent neemt. Internationale samenwerking op dit gebied zal derhalve op de meest volkomen wijze tot een afdoend resultaat kunnen leiden.

Naast de afwering Van de overbrenging der ziekte uit het buitenland, staat de kwestie der bestrijding van de ziekte, zoo deze zich eenmaal binnen de landspalen heeft geopenbaard.

Met inachtneming van deze onderscheiding zal de nationale bestrijding hieronder worden behandeld. Eerst komen dientengevolge in bespreking de afweermaatregelen tegen invoer van de ziekte uit het buitenland, daarna de maatregelen tot bestrijding van de ziekte in het land zelf.

Bij deze bespreking zal uit den aard der zaak ook aan de tot dusver gevoerde bestrijding en de op dit stuk bestaande wettelijke bepalingen de aandacht moeten worden gewijd.

Wat de tot dusver gevoerde bestrijding betreft, het ligt niet op den weg der Staatscommissie in een uitvoerig historisch overzicht van de verschillende in ons land voorgekomen epizoötiën en de daartegen genomen maatregelen van bestrijding tevreden. Men vindt daarvan een nauwkeurige en-volledige behandeling

Sluiten