Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opzettelijke besmetting te verwachten, dat deze altijd in staat zal zijn alle dieren ineens ziek te maken. De ervaring wijst uit, dat integendeel een gelijktijdig uitbreken van de ziekte niet altijd kunstmatig kan worden verwekt. Toch mag onder bepaalde omstandigheden aan de opzettelijke besmetting niet alle beteekenis bij de bestrijding der ziekte worden ontzegd. In het bijzonder wanneer bij het uitbreken van monden klauwzeer op een stal niet wordt afgemaakt, kan opzettelijke besmetting van het op dien stal staand rundvee de ziekte dikwijls sneller doen verloopen. Ten opzichte van hoogdrachtige runderen, kalveren, varkens, schapen en geiten is echter ook in evenbedoeld geval opzettelijke besmetting te ontraden; zoo ook wanneer de ziekte een boosaardig karakter heeft. Bovendien blijve elke veehouder geheel vrij in zijne beslissing of hij in bovenbedoelde omstandigheid tot opzettelijke besmetting al dan niet zal overgaan.

Het verdient verder aanbeveling, indien immuunsërum of bloed en serum van herstelde dieren ter beschikking is, bovenbedoelde opzettelijke besmetting met eene inspuiting van deze stoffen te doen gepaard gaan, ten einde het verloop der ziekte gunstiger te doen zijn.

Uit het bovenstaande blijkt echter, dat de toepassing der opzettelijke besmetting, voor zoover daarvoor in een bepaald geval termen zouden kunnen bestaan, aan het vrije oordeel van den belanghebbende zelf moet worden overgelaten. Zoowel op dien grond', als op grond van de omstandigheid, dat slechts in bepaalde omstandigheden succes van den maatregel is te verwachten, komt de opzettelijke besmetting niet als systeem van bestrijding door den Staat in aanmerking.

Eene minderheid der Staatscommissie (de Heeren Prof. Dr. J. PoELS en Th. C. Wesselingh) wenscht opzettelijke besmetting nimmer toe te passen en beroept zich daartoe op hetgeen in bijlage VI te dezer zake wordt uiteengezet.

2° Systeem. Isolatie.

Met isolatie wordt hier bedoeld het complex van maatregelen, die door afsluiting van besmette of van besmetting verdachte terreinen en gebouwen beoogen het mond- en klauwzeer te localiseeren en de verspreiding der smetstof tegen te gaan.

Aan dit bestrijdingssysteem zijn verschillende voordeden verbonden, die den aanhang, welken de toepassing bij velen vindt, gereedelijk verklaren. Bij dit systeem blijft het vee nl. voor het bedrijf behouden en zijn er geen financieele offers te brengen voor de onteigening van runderen, schapen, geiten en varkens, zooals in geval van afmaking noodzakelijk is. Ook behoeft besmet veevoeder niet te worden onteigend, doch men kan dit toedienen aan de zieke en verdachte, eventueel genezen dieren. Deze voordeden doen zich des te sterker gevoelen, sedert de waarde van het vee en het veevoeder zoozeer is gestegen.

Isolatie.

Sluiten