Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de klauwen van elk dier afzonderlijk zoodanig moeten worden besneden, dat de smetstof, indien deze op verborgen plaatsen aan de klauwen voorkomt, verwijderd wordt. Deze besnijding zoude door goed geoefend personeel van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht moeten geschieden.

Ter beperking van de sterfte, zoude, zooals reeds eerder werd opgemerkt, toepassing voor zoover mogelijk van serum van hoog geïmmuniseerde dieren bij de isolatie aanbeveling verdienen. Aan de geneeskundige behandeling en de hygiëne zoude voorts meer dan tot dusver aandacht gewijd moeten worden.

Het blijkt dus, dat de isolatie in de praktijk tal van maatregelen zou vergen, die niet alleen kostbaar, doch ook althans ten deele groote praktische en oeconomische bezwaren bij de toepassing ontmoeten.

Waar daarnevens, zooals boven reeds werd opgemerkt, van isolatie per se geen heil is te verwachten, indien het vee zich niet op stal bevindt en ten opzichte van op stal staand vee alle omstandigheden en ook de veehouders zonder voorbehoud moeten medewerken, wil succes verkregen worden, moet de Staatscommissie wel tot de conclusie komen, dat ook isolatie als zelfstandig systeem van bestrijding der ziekte niet, althans niét in de eerste plaats kan worden aanbevolen.

Daarmede is echter isolatie op zich zelve geenszins veroordeeld. Hieronder zal n.1. blijken, dat zij juist in verbinding met andere maatregelen speciaal wanneer eventueel afmaken wordt toegepast, niet kan worden ontbeerd en van isolatie juist dan een zeer nuttige werking kan worden verkregen; de bovengeschetste bezwaren worden dan n.1. in belangrijke mate ondervangen en op den achtergrond gedrongen.

3e Systeem. Afmaken gepaard met isolatie.

In 't algemeen gesproken berust de bestrijding van besmettelijke ziekten op de vernietiging van de smetstof en op het voorkomen, dat deze smetstof zich verspreidt. Wetenschappelijk staat vast, dat een ziek dier als 't ware een fabriek is van smetstof en de smetstof door zieke dieren kan worden overgebracht; afmaken van zoodanig dier belet dus smetstofproductie en -verspreiding.

Toen de Staatscommissie zich dan ook de vraag stelde: Kunnen voor afmaken van vee als een der bestrijdingsmiddelen bij besmettelijke veeziekten en bij mond- en klauwzeer in 't bijzonder wetenschappelijke argumenten worden aangevoerd, heeft zij hierop bevestigend geantwoord.

Is het afmaken van vee praktisch uitvoerbaar zonder de smetstof over te brengen> Ook hierop luidt het antwoord der Staatscommissie toestemmend. Het is dan echter noodzakelijk, dat het afmaken onder meerdere zorgen geschiedt, dan tot dusver in acht zijn genomen, op welk punt hieronder uitvoerig wordt teruggekomen.

Nadat de Staatscommissie omtrent de beide evengenoemde vragen voormelde beslissing had genomen, heeft zij zich de volgende tweedeelige vraag

Afmaken, gepaard met isolatie.

Sluiten