Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Staatscommissie moet derhalve aan de zooeven genoemde tweede oplossing de voorkeur schenken, waarbij het afmaken wordt voortgezet, zoolang er redelijke kans bestaat daardoor aan de ziekte paal en perk te stellen en de te maken onkosten opwegen tegen het voordeel, dat groote schade wordt voorkomen.

Het afslachten van een onbeperkt aantal runderen, schapen en varkens zoude in strijd zijn met de belangen van den veestapel, terwijl het evenmin te verdedigen ware, het met zorg aangefokte stamboekvee voor een zeer groot deel ter bestrijding van het mond- en klauwzeer te dooden. Bovendien mogen de financieele belangen van 's Rijks kas hierbij niet uit het oog verloren Vorden.

De Staatscommissie is derhalve van oordeel, dat bij eene zekere uitbreiding van de ziekte het afmaken niet moet worden voortgezet. De omstandigheden, waarvan de staking der afmaking afhankelijk is, moeten aan de appreciatie van de overheid voorbehouden blijven. Welk overheidsorgaan hieromtrent hebbe te adviseeren en te beslissen zal hierna in ยง 5 nog nader worden besproken! Met klem moet er echter in dit verband voor gewaarschuwd worden, dat met het afmaken toch niet plotseling ook alle andere maatregelen buiten werking mogen worden gesteld.

De Staatscommissie is van meening, dat het afmaaksysteem niet de voorlooper mag zijn van eene buiten toepassing stellen van alle bestrijdingsmaatregelen, maar dat het, indien het niet meer volgehouden kan worden, door het isolatiesysteem moet gevolgd worden. Ook kan het voorkomen, dat men het afmaak-systeem wegens te groote uitbreiding van de ziekte in een gedeelte van het land buiten toepassing stelt, terwijl elders in den lande nog niet of slechts nog zeer sporadisch ziektegevallen zich voordoen. Men moet dan trachten aldaar ook weder eerst door afmaken, gepaard met isolatie, uitbreiding der ziekte tegen te houden. *)

In dit verband moet de Staatscommissie er nog op wijzen, dat het voorgekomen is, dat het mond- en klauwzeer zich, niettegenstaande de toegepaste afmaking, bleef uitbreiden. Men zie daarin niet een bewijs, dat ook afmaken toch als bestrijdingsmiddel zal falen. Integendeel koestert de Staatscommissie de ernstige verwachting, dat bij volmaking van het afmaakstelsel en van de daarmede te verbinden isolatie overeenkomstig de aanwijzingen, welke hieronder zullen worden gegeven, alsmede bij strenge handhaving en opvolging van de voorschriften kans op volledig succes aanmerkelijk zal zijn gestegen. Deze verwachting wordt te meer gerechtvaardigd, daar het afmaken van ziek en verdacht vee reeds nu in de praktijk herhaaldelijk een machtig wapen bij de bestrijding van het mond- en klauwzeer is gebleken.

De verslagen, door de Directie van den Landbouw over de bestrijding in

') Het Lid der Staatscommissie Prof. Dr. H." Remmelts is van oordeel, dat indien het afmaken niet meer kan worden volgehouden, eene degelijke isolatie van de besmette hoeven of weiden nog minder uitvoerbaar is.

Sluiten