Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«laren, zetelende te Rotterdam, Boezemsingel 152b, in zake bestrijding van het mond»en klauwzeer aan de Staatscommissie ter bestrijding van het Mond- en Klauwzeer.

«Vragen welke achtereenvolgens aan de leden van het Hoofdbestuur zijn >voorgelegd en besproken:

>i. Is het aanleggen van een register van koop en verkoop, bij wet ver»plichtend te stellen voor iederen veehandelaar en veehouder, practisch uitvoerbaar?

«2. Wat is het beste model en hoe de beste en meest practische >inrichting van een dergelijk register?

«3. Is het practisch uitvoerbaar den veeartsenijkundigen dienst of diens >ambtenaren te allen tijde inzage te doen verstrekken van dit register?

«4. Wordt het gewenscht geacht ook de houders van z.g. vee-logementen »te verplichten een register te houden van ingaand en uitgaand vee?

>5. Is het noodzakelijk en wordt het mogelijk geacht verordeningen te «maken inzake het inrichten van bovengenoemde veestallen en voorschriften te »maken omtrent de ruimte voor het te stallen vee?

«6. Is registreering van vee in de handelsstallen en in de weiden eveneens »gewenscht en practisch uitvoerbaar?

»De eerste vraag is door het Hoofdbestuur met een volmondig ja beantwoord, indien het mogelijk is bij wet de verplichting te stellen het houden van »het registertje, dat dan natuurlijk zoo eenvoudig mogelijk moet zijn en gemak»kelijk mede te dragen is. Geoordeeld werd, dat de bijhouding van dit eenvoudig > register tevens het voordeel medebrengt, dat de veehouder en de veehandelaar «wat meer gaan boekhouden, hetwelk voor beide catagorieën een eisch werd geacht.

«Wat betreft de tweede vraag, meent het Hoofdbestuur, dat de inrichting «van het register van dien aard moet zijn, dat het als zakboekje kan worden «meegedragen en dat tevens de boekingen, welke moeten worden gedaan zoo «eenvoudig en kort mogelijk moeten zijn. Te dezen opzichte heeft het Hoofdbestuur onderstaand model ontworpen, hetwelk het aan het oordeel van Uwe «commissie onderwerpt.

REGISTER

VAN JAN WILLEMSEN TE HARLINGEN, (gedateerd van 1 Januari tot 31 December).

Datum Gekocht van Omschrijving dier Verkocht aan Datum

1 Jan. Piet Mulder, Sneek. zwarte vaars. Jan Gerrits, Urk. 10 Jan. 3 Jan. Hein Hanns, Vork. blaarkop koe. Geert Knaap, Soest. 15 Jan.

«enz. enz.

«laren, zetelende te Rotterdam, Boezemsingel 152b, in zake bestrijding van het mond»en klauwzeer aan de Staatscommissie ter bestrijding van het Mond- en Klauwzeer.

«Vragen welke achtereenvolgens aan de leden van het Hoofdbestuur zijn «voorgelegd en besproken:

»i. Is het aanleggen van een register van koop en verkoop, bij wet ver«plichtend te stellen voor iederen veehandelaar en veehouder, practisch uitvoerbaar?

«2. Wat is het beste model en hoe de beste en meest practische «inrichting van een dergelijk register?

«3. Is het practisch uitvoerbaar den veeartsenijkundigen dienst of diens «ambtenaren te allen tijde inzage te doen verstrekken van dit register?

«4. Wordt het gewenscht geacht ook de houders van z.g. vee-logementen »te verplichten een register te houden van ingaand en uitgaand vee?

«5. Is het noodzakelijk en wordt het mogelijk geacht verordeningen te «maken inzake het inrichten van bovengenoemde veestallen en voorschriften te «maken omtrent de ruimte voor het te stallen vee?

«6. Is registreering van vee in de handelsstallen en in de weiden eveneens »gewenscht en practisch uitvoerbaar?

«De eerste vraag is door het Hoofdbestuur met een volmondig ja beant«woord, indien het mogelijk is bij wet de verplichting te stellen het houden van «het registertje, dat dan natuurlijk zoo eenvoudig mogelijk moet zijn en gemak«kelijk mede te dragen is. Geoordeeld werd, dat de bijhouding van dit eenvoudig «register tevens het voordeel medebrengt, dat de veehouder en de veehandelaar «wat meer gaan boekhouden, hetwelk voor beide catagorieën een eisch werd geacht.

«Wat betreft de tweede vraag, meent het Hoofdbestuur, dat de inrichting «van het register van dien aard moet zijn, dat het als zakboekje kan worden «meegedragen en dat tevens de boekingen, welke moeten worden gedaan zoo «eenvoudig en kort mogelijk moeten zijn. Te dezen opzichte heeft het Hoofd«bestuur onderstaand model ontworpen, hetwelk het aan het oordeel van Uwe «commissie onderwerpt.

Sluiten