Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»De vorm moet geheel zijn die van een zakboekje, voorin kunnen dan «geplaatst worden de voorschriften van den veeartsenijkundigen dienst in zake »de registreering en, misschien, voor het gemak van den houder, andere mede>deelingen inzake markten enz. worden opgenomen. Onze Bond is eventueel gaarne «bereid voor zijn leden een practisch zakboekje beschikbaar te stellen, gemaakt in «den vorm zooals die door den veeartsenijkundigen dienst wordt geeischt en «zooveel mogelijk overeenkomende met de practijk. Er zijn door verschillende «leden van het Hoofdbestuur nog andere modellen beschikbaar gesteld, doch het «bovenstaande was verreweg het eenvoudigste en dus meest practische.

«Op vraag drie kan worden geantwoord, dat, indien het register als zakboekje wordt ingericht de veehandelaar en de veehouder het gemakkelijk bij zich «kunnen dragen en dus inzage te allen tijde door de ambtenaren van den betrokken »dienst zeer gemakkelijk zal zijn.

«De vierde vraag wordt door het Hoofdbestuur eveneens met ja beantwoord «en register houden van de houders van veelogementen een zeer goed hulpmiddel «genoemd voor de bestrijding, temeer daar hieruit tevens kan blijken hoeveel stuks «vee de houder in zijn logement stalt.

«De vijfde vraag dient eveneens bevestigend te worden beantwoord, reeds «gedurende langen tijd is geklaagd door veehandelaren over de slechte inrichting «van tal van veelogementen en over het te vol proppen van de logementen met «vee, dat daardoor in kleine, slecht verlichte hokken over en door elkander komt «te liggen en zoodoende een schoone gelegenheid wordt geboden tot overbrenging «van besmetting. Eene verordening, waardoor het verkrijgen van voldoende stal»ruimte per dier, licht, afwatering en luchtverversching worde verkregen, zal ook «door de handelaren op hoogen prijs worden gesteld, terwijl dan tevens kan worden «aangedrongen op ontsmetting van de stallen als daarin vee heeft vertoefd.

«Wat vraag zes betreft meent het Hoofdbestuur, dat ook registreering van «het overige vee practisch uitvoerbaar is. Indien men weder van het standpunt «uitgaat, dat alles zoo eenvoudig mogelijk kan geschieden.

«Resumeerende, meent het Hoofdbestuur uwe Commissie er dus attent op «te moeten maken, dat de Bond van Veehandelaren de in uw rapport uitgesproken «gedachte in zake bovenstaand bestrijdingsmiddel ten volle deelt en zich te allen «tijde bereid verklaart tot de invoering ervan met de haar beschikbare kracht «mede te werken. Het wil bovendien aan uwe Commissie nog als zijn meening «uitspreken, dat een geregelde ontsmetting van de veemarkten, na afloop van die «markten, zeer gewenscht is en meent, dat invoering hiervan, nu toch de markten

Sluiten