Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„wijzen, dat het middel goed werkt, en mocht dit onderzoek hem finantieele offers „kosten, dan zal het voordeel, dat het middel hem daarna zal brengen, daar ruim„schoots tegen opwegen.

„Ten slotte staat het toch aan iedereen vrij een door hem bereid middel in „den handel te brengen; indien het goed is vindt het zijn weg vanzelf.

„Iets anders is het, of het ook niet op den weg der Regeering ligt, krachtig „op te treden tegen het onbevoegd uitoefenen der Veeartsenijkunde, in het bijzonder „in zake mond- en klauwzeer. De wet op de uitoefening der Veeartsenijkunde „voorziet hierin; hoe strenger die wet wordt toegepast, des te beter voor den veestapel. Immers gedurende de afgeloopen epizoötie is het zoo ernstig geweest, dat „het Bestuur van het Groninger Blaarkop Rundveestamboek aan den Minister „heeft gevraagd maatregelen te nemen tegen de kwakzalversmiddelen, die bij mond„en klauwzeer werden gebruikt, daar groote schade aan den veestapel hierdoor werd „berokkend. Het wil ons voorkomen, dat behalve de maatregelen die reeds bestaan, „het zeer nuttig zou zijn van Regeeringswege op te treden tegen adverteeren van „en reclame maken voor middelen, waarvan bewezen is, dat zij ondeugdelijk en soms „schadelijk zijn, n&ar het voorbeeld van hetgeen de Deensche Regeering in zake het „Renessin doet. Overigens moet de veehouder zelf zoo verstandig zijn niet alle „mogelijke aangeprezen middelen maar klakkeloos te gebruiken.

„Hij dient zich tot een veearts te wenden in gevallen, waarvoor het noodig „is hulp te vragen. Het zwaartepunt moet gelegd worden op de hygiënische verpleging der dieren en het zal aanbeveling verdienen op ruime schaal hiervoor „onder de veehouders propaganda te maken."

De Staatscommissie sluit zich bij deze conclusies geheel aan.

Eene minderheid (de heeren L. F. Dtjymaer van Twist en Mr. A. G. A. ridder van rappard) kan niet onderschrijven, dat in alle gevallen ernstig ontraden moet worden om in den vervolge een onderzoek van geheimmiddelen als thans is geschied, wederom te doen plaats vinden. Deze leden wenschen op bedoeld punt de Regeering niet te binden.

Sluiten