Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië.

Geven met verschuldigden eerbied te kennen:

a. De directeuren van de: Amsterdam Deli Compagnie, Amsterdam Langkat Compagnie, Amsterdam Serdang Tabak Compagnie, Deli Cultuur Maatschappij, Deli Batavia Maatschappij, Deli Langkat Tabak Maatschappij, Deli Maatschappij, Teli Spoorweg Maatschappij, Holland Sumatra Tabak Maatschappij, Holland Deli Compagnie, Medan Tabak Maatschappij, Nederland Langkat Cultuur Maatschappij, Rimboen Tabak Maatschappij, Ramoenia Cultuur Maatschappij, Rotterdam Deli Maatschappij, Serdang Cultuur Maatschappij, Senembah Maatschappij, Tabak Maatschappij „Arendsburg", Tabak Maatschappij „Krapoh" en de Tabak Cultuur Maatschappij.

b. Mr. A. G. N. Swart, namens de Internationale Vereeniging voor de Rubbercultuur in Nederlandsch-Indië,

dat zij met groote bezorgdheid het voornemen der Indische Regeering hebben vernomen om binnen vrij korten tijd tot algeheele afschaffing der poenale sanctie in de koelieordonnantie over te gaan.

dat zij van meening zijn, dat aan die afschaffing noodzakelijkerwijze een overgangstoestand vooraf moet gaan, bestaande in een arbeidsregeling, waarin eenerzijds de tegen de tegenwoordige koelieordonnantie bestaande bezwaren in hoofdzaak worden opgeheven, anderzijds de voor de cultures thans nog noodige bepalingen behouden blijven,

dat zij zich veroorloven hiernevens een nota aan te bieden, waarin wordt uiteengezet op welke wijze volgens hun inzien die overgangstoestand verkregen kan worden.

Weshalve zij Uwe Excellentie eerbiedig verzoeken van deze beschouwing kennis te willen nemen in de hoop, dat Uwe Excellentie er toe zult kunnen besluiten om slechts een geleidelijken overgang naar geheel vrijen arbeid te zoeken.

Hetwelk doende, enz.

Amsterdam Deli Compagnie

Amsterdam Langkat Compagnie

Amsterdam Serdang Tabak Compagnie

Deli Cultuur Maatschappij

Deli Batavia Maatschappij

Deli Langkat Tabak Maatschappij

Deli Maatschappij

Deli Spoorweg Maatschappij

Sluiten