Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inachtneming van een opzeggingstermijn, die ruim genoeg genomen wordt om te voorkomen, dat door het vertrek van den werkman schade aan de cultures wordt toegebracht.

Tegen een dergelijken termijn kan ons inziens geen bezwaar bestaan indien daarnaast de tegenwoordige toestand wordt gehandhaafd, dat de arbeider zonder verwijl den dienst kan verlaten, zoodra daartoe dringende of gewichtige redenen aanleiding geven.

Deze termijn zal dan later indien dit noodig en mogelijk blijkt, verkort kunnen worden, zoodra de gevolgen van den nieuwen toestand zich hebben getoond en geconsolideerd en de gevolgen van een verdere verkorting kunnen worden overzien.

Een dergelijken overgang naar geheel vrijen arbeid bevelen wij met aandrang aan boven een plotselinge afschaffing der poenale sanctie.

Het moet toch erkend worden, dat wanneer de koelies gelegenheid krijgen om niet alleen in dringende gevallen doch zonder meer in elk geval, dat zij dit zelf wenschen, het contract te verbreken, — zij het ook met inachtneming van een opzeggingstermijn —. er reeds een buitengewoon belangrijk nieuw principe wordt ingevoerd, dat noodwendigerwijze grooten invloed moet uitoefenen op de positie van den beheerder tegenover den werkman en omgekeerd, waardoor ontoelaatbare voorvallen of verhoudingen moeten verdwijnen.

Wordt op deze wijze een belangrijke mate van vrijheid aan den werkman gegeven, anderzijds is het in het belang van de cultures, dat er toch nog dwingende bepalingen gehandhaafd blijven, niet alleen die, welke noodig zijn om het inachtnemen van bovenstaande opzeggingstermijn te verzekeren, doch ook nog bepalingen, die den geregelden arbeid van den werkman bevorderen en orde en rust op de ondernemingen helpen handhaven.

Een geregelde arbeidsprestatie is ook in het belang1 van den werkman, al kunnen dan ook mindere eischen gesteld worden aan den arbeidstijd, en het schijnt onraadzaam den werkman vrij te laten om tegelijkertijd en te allen tijde de onderneming te verlaten en zoo weinig voor de onderneming uit te komen als hij verkiest, aan welk laatste dan een grens gesteld zou moeten worden. Vooral wanneer hoogere loonen worden gegeven, zooals in de naaste toekomst wordt verwacht, zal de arbeidsprestatie reeds belangrijk verminderen en de groote vermeerdering van werkkrachten, die tengevolge van deze mindere prestatie zal noodig zijn en die niet in korten tijd in het leven geroepen kan worden, dwingt reeds om de verplichting tot een zekere arbeidsprestatie in dit stadium van overgang te behouden.

Door de arbeidsovereenkomst te allen tijde opzegbaar te maken zal, ook tengevolge van de groote afhankelijkheid, waarin daardoor de werkgever van den werkman verkeert, de toepassing der strafbepalingen in bovenbedoelde gevallen steeds geringer worden, alleen in zeer ernstige gevallen plaats vinden en het voordeel zal verkregen zijn, dat voorloopig nog een eenigszins arbeidzame en ordelijke arbeidersbevolking op de onderneming verblijft.

Sluiten