Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië.

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen. G. H. Andreae

in zijne hoedanigheid van Voorzitter der Deli Planters Vereeniging te Medan,

dat opnieuw overleg is gepleegd betreffende de maatregelen, die naar het inzien der Deli Planters Vereeniging in verband met de voorgenomen afschaffing der poenale sanctie in de koelie-ordonnantie opgenomen moeten worden om als overgangsmaatregelen te dienen totdat geheel vrije arbeid zal kunnen worden ingevoerd,

dat dientengevolge het ontwerp der Deli Planters Vereeniging eener ordonnantie, voorgesteld ter vervanging van de koelie ordonnantie van Stbl. 1915 No. 421 en aan den Gouverneur der Oostkust van Sumatra dato 8 Mei aangeboden, in enkele opzichten is gewijzigd, en wel in dien geest, dat aan den contractant nog meerdere vrijheid wordt toegekend,

dat voorts in overweging wordt gegeven een maatregel te treffen waardoor jaarlijks het aantal contractanten met een bepaald aantal yermindert en dat der als vrije lieden werkende arbeiders toeneemt.

dat verder ter bevordering van vrijen arbeid proeven zullen worden genomen met de emigratie van vrije lieden van Java, die op de onderneming ook als vrije lieden blijven,

Redenen waarom rekestrant hierbij, onder aanbieding van twee nota's ter toelichting van het bovenstaande en zich aansluitende bij het rekest der Directies van tabaksmaatschappijen ter Oostkust van Sumatra en van den Voorzitter der Internationale Vereeniging voor de Rubbercultuur in Nederlandsch-Indië, Uwe Excellentie eerbiedig verzoekt de invoering der voorgestelde bepalingen en het toepassen van den aangegeven maatregel gedurende een overgangstijdperk in welwillende overweging te willen nemen.

Hetwelk doende, enz,

Medan, 15 September 1919.

Sluiten