Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de twee hooger bedoelde gevallen zal deze inmenging mogelijk moeten blijven want de eisch, dat vooralsnog geregelde arbeid der koelies gevraagd zal moeten worden, achten wij, evenals blijkbaar de Directies en de Internationale Vereeniging, een noodzakelijkheid.

Echter werd de eisch van geregeld werk, voorzoover die door straf gesanctioneerd zou kunnen worden, verminderd voor gereëngageerde .arbeiders en wel zoodanig dat het niet geregeld uitkomen van den werkman niet tot een vervolging kan leiden indien hij 24 dagen in de maand gewérkt heeft.

Tevens wordt het op deze wijze mogelijk gemaakt na te gaan in hoeverre de arbeiders, bij vermindering der strafmogelijkheid, overgaan tot mindere arbeidsprestatie, waardoor een ervaring verkregen wordt, die met het oog op het tempo van verdere verminderingen van het aantal dagen, waarop de contractant uit moet komen, van waarde is.

Voorts zal de werkman geen schriftelijke vergunning meer noodig hebben om de onderneming te verlaten.

Uit het bovenstaande blijkt, dat ingrijpende veranderingen in de bestaande koelieordonnantie worden gebracht, waardoor de werkman in een geheel andere verhouding zal komen tot den werkgever en waardoor deze laatste zich leert voorbereiden op een tijd, dat de werkman nog onafhankelijker zal worden.

Echter hebben wij gemeend, dat nog op andere wijze getoond zou kunnen worden, dat de planters het ernstige voornemen der Regeering betreffende invoering van geheel vrijen arbeid beseffen en hunnerzijds willen medewerken tot uitvoering van dit voornemen.

Volgens onze meening zal de goede gang van zaken op de cultuurondernemingen ernstig benadeeld worden, indien de algeheele afschaffing der straf- en dwangbepalingen overhaast plaats heeft en een geleidelijke overgang nu kan bereikt worden indien jaarlijks een zeker gedeelte der werklieden-contractanten onder de geheel vrije arbeiders wordt opgenomen

Wij stellen voor, dat door de Regeering een maatregel wordt getroffen, die voorschrijft dat het aantal contractanten bp de ondernemingen jaarlijks met 5 % van het totaal aantal werklieden verminderd wordt.

Het zal daarbij aan de planters .overgelaten blijven of zij deze lieden al dan niet in kolonies, dus in afzonderlijke huizen met tuintjes, wenschen onder te brengen, doch het is thans reeds gebleken, dat alle leden der Deli Planters Vereeniging (uitgezonderd ééne maatschappij, die in totaal één onderneming exploiteert, waarop geen voldoende vlakke terreinen worden gevonden) deze wijze van huisvesting der vrije koelies onder verplichting om arbeid voor de onderneming te presteeren in toepassing zullen brengen, daar zij overtuigd zijn, dat op deze wijze alleen de arbeidszekerheid eenigszins gewaarborgd wordt.

Er zullen thans ook proeven genomen worden met een immigratie van vrije lieden, die ook verder als vrije arbeiders op de ondernemingen werkzaam zullen zijn, zoodat bovenbedoeld jaarlijksch percentage van

Sluiten