Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrije arbeiders niet alleen zal bestaan uit ex-contractanten, doch voor een deel ook uit nieuwelingen die van te voren geen contractant zijn geweest Door deze belangrijke proeven zal aan een wensch van verschillende zijden geuit worden voldaan, maar meenen wij dan ook op den bij deze emigratie toegezegden steun te mogen rekenen.

Wordt bovenbedoeld systeem, om het aantal contractanten jaarlijks met vijt procent te doen afnemen aanvaard, dan zal automatisch het instituut van contractarbeid verminderen ; die vermindering zal in zulk een tempo moeten geschieden, dat men telkens tijdig de huizen en terreinen voor de nieuw vrijgekomen contractanten gereed kan hebben, — al zullen hiervoor ook groote inspanning en financieele opofferingen der ondernemers gevraagd worden, — dat voldoend nieuw werkvolk kan worden aangevoerd en met de hoogere eischen, die dan aan de voedselvoorziening gesteld worden, rekening gehouden wordt.

Vele jaren zullen met deze conversie gemoeid zijn maar dit is niet anders mogelijk waar de cultuur tot nog toe geheel op contractarbeid was gebaseerd en men dus slechts geleidelijk geheel nieuwe toestanden in het leven kan roepen.

Intusschen zal een voor de contractanten zeer verzachte arbeidswetgeving gelden, waarin na eenige jaren nog mildere bepalingen desgewenscht kunnen worden aangebracht, zooals verkorting van den opzeggingstermijn, van den duur der immigratiecontracten of reëngagementscontracten.

Wij hopen dat de Regeering door de hier boven omschreven voorstellen overtuigd zal zijn, dat de planters het uiterste beproeven om de invoering van vrijen arbeid mogelijk te maken en dat Zij er dan ook toe zal kunnen overgaan om op dezen grondslag een overgangstijdperk met behoud der in overweging gegeven voorschriften in het leven te roepen.

Hoe lang dit tijdperk zal duren is niet aan te geven, de maximumduur is in ieder geval verzekerd; het is aan te nemen dat indien reeds een meerderheid der koeliebevolking in vrijen arbeid werkt, de omzetting sneller geschieden kan, voor zoover dit mogelijk is in verband met het gereedmaken der terreinen voor het bijbouwen van ééngezinshuizen en de tuintjes en in verband met de voorziening der werkkrachten, welk vraagstuk verzwaard wordt door de waarschijnlijk geachte noodzakelijkheid, dat de Chineesche koelies door Javanen worden vervangen.

Met de boven door ons aangegeven maatregelen, wijziging der koelieordonnantie en jaarlijksche vermindering van het aantal contractanten, zal door de Regeering reeds thans een aanvang gemaakt kunnen worden. Echter zal gelijktijdig een practische regeling afgekondigd moeten worden voor de vrije arbeiders, die hetzelfde beoogt als de ontworpen Banjoewangi regeling, geheel zonder strafrechtelijke sanctie, doch dit zal dan een regeling moeten zijn die op de toestanden ter Oostkust en de behoeften alhier gebaseerd is.

Wij hopen dat daarbij overleg met het Kolonisatie Comité of anders met de besturen der plantersvereenigingen zal worden gepleegd.

Sluiten