Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewijzigde artikelen van het ontwerp-ordonnantie van het Planters Comité ter vervanging van de Koelie-Ordonnantie.

In verband met onze beschouwingen, neergelegd in de hierb.j gaande nota, moeten verschillende artikelen van de door ons opgestelde ontwerp-ordonnantie worden gewijzigd, hetgeen hieronder is

^l/an die gelegenheid is gebruik gemaakt om nog enkele andere artikelen, welke naar onze meening wijziging behoefden, te veranderen. In een toelichting bij die artikelen zijn de redenen aangegeven, waarom de wijzigingen hebben plaats gehad.

Artikel 9 alinea 6.

Achter „arbeidsovereenkomst" te voegen de woorden: „met vermelding van den bij artikel 24 bedoelden opzeggingstermijn .

Waar de arbeider in de gelegenheid is om de overeenkomst met inachtneming van een termijn van 4 maanden op te zeggen, komt het ons juist voor om dit belangrijke recht van den arbeider in de ox ereenkomst op te nemen. Zou men toch zonder meer ,n de overeenkomst den duur vermelden, dan zou daardoor ten onrechte de schijn worden gewekt, dat de overeenkomst in ieder geval voor den geheelen duur moet nageleefd worden. '.. . ,

Bovendien wordt door opname van den opzeggingstermijn in de overeenkomst, het verlaten van de onderneming, met het kennelijk doel om daarheen niet terug te keeren, een inbreuk op de arbeidsovereenkomst, dus gestempeld tot een delict, dat alleen op klachte van den werkgever vervolgbaar is.

Artikel 9 alinea 10.

De woorden: „het beding, dat partijen zich in geval van eenig geschil onderwerpen" te vervangen door het beding dat partijen op vordering van een der partijen verplicht zijn om zich in geyal van • eenig geschil te onderwerpen, zoodat deze alinea in het vervolg aldus

zal luiden: . ,. ,„

10) „het beding dat partijen een geschil, indien een der partijen zulks vordert, bij den arbiter zullen voorbrengen en zich zullen onderwerpen aan de arbitrale uitspraak in eerste instantie van den ambtenaar der Arbeidsinspectie van het ressort waarin de onderneming gelegen is en in hoogste instantie van den Raad van Arbitrage te Medan, bedoeld bij artikel 35 dezer ordonnantie .

Sluiten