Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOELICHTING. Uit het ontwerp — ordonnantie en de daarbij behoorende toelichting blijkt niet duidelijk of partijen zich in geval van eenig geschil in ieder geval tot den arbiter moeten wenden en zich aan zijn uitspraak moeten onderwerpen of dat zij daartóe de bevoegdheid hebben. De bedoeling van de wijziging is nu, om slechts de verplichting tot het inroepen van de uitspraak van den arbiter te scheppen, indien een van de partijen dat wenscht. Wenschen beide partijen derhalve het gerezen geschil uitgemaakt te zien door den burgerlijken of strafrechter, dan behoeft niet eerst de uitspraak van den arbiter te worden ingeroepen.

Artikel 13 a.

Achter de woorden: „na te laten" te voegen de woorden „en de arbeidsovereenkomst na te leven". •

TOELICHTING. Door toevoeging van deze woorden is dus de werkgever strafbaar die zijn contract niet nakomt, zooals ook in de bestaande K. O, het geval is. Ten onrechte was die bepaling in het ontwerp niet opgenomen.

Artikel 13 j. Dit artikel moet aldus luiden:

(1) De werkgever is verplicht bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst den arbeider en diens gezin, bij overlijden van den arbeider diens gezin, met de eerst mogelijke gelegenheid kosteloos terug te zenden naar de plaats zijner oorspronkelijke herkomst, tenzij de arbeider in het gewest wenscht te blijven en hij voldoet aan de bepalingen op de toelating en vestiging voor zoover deze voor hem gelden.

(2) Totdat de in het vorige lid bedoelde gelegenheid zich voordoet, blijft de werkgever voor het onderhoud van den arbeider en diens gezin aansprakelijk.

(3) De verplichting bedoeld in de voorafgaande alinea's geldt niet bij ontbinding der arbeidsovereenkomst door opzegging van de zijde van den arbeider, indien deze op dat tijdstip, nog niet gedurende anderhalf jaar onmiddellijk aan dat tijdstip voorafgaande, op de onderneming is werkzaam geweest, of indien de uitspraak door den arbiter, wegens schuld van den arbeider is geëindigd".

TOELICHTING. Volgens de oorspronkelijke redactie van littera • j. van artikel 13 zou de arbeider, die bijvoorbeeld na afloop van zijn immigratie contract reëngageert en daarna de overeenkomst opzegt, geen recht op terugzending hebben, hetgeen niet billijk zou zijn, omdat hij dat recht op terugzending reeds had bij het eindigen van het immigratiecontract. Om deze onbillijkheid weg te nemen werd de hierboven bedoelde wijziging aangebracht. Volgens deze nieuwe redactie zal dus ook de arbeider, die krachtens een immigratie contract

Sluiten